všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov

Prihlásiť sa
Termín: k dispozícii celoročne (seminár sa konal 12.6.2023)
Prednášajúci:

Ing. Michaela Vidová 

Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní,  zameranie na legislatívu zákona o dani z príjmov 

Program:
 1. Hmotný a nehmotný majetok podľa zákona o dani z príjmov
   • základné podmienky pre uplatnenie daňových odpisov
   • vymedzenie hmotného a nehmotného majetku
     • odpisovaný majetok - budovy a stavby a ich členenie, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, drobný dlhodobý majetok, pestovateľské celky trvalých porastov, zvieratá, iný majetok, nehmotný majetok
     • majetok vylúčený z odpisovania – pozemky, preložky energetických diel, hmotný majetok bezodplatne nadobudnutý organizáciou zabezpečujúcou jeho ďalšie využitie
 2. Ocenenie hmotného a nehmotného majetku podľa spôsobu obstarania
   • vstupná cena majetku v závislosti od jeho spôsobu obstarania – obstarávacia cena, všeobecná cena, daňová zostatková cena
   • technické zhodnotenie – vykonané v 1. roku odpisovania a v ďalších rokoch odpisovania
 3. Právo na uplatnenie daňových odpisov
   • ekonomický a právny vlastník
   • technické zhodnotenie vykonané nájomcom
 4. Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku
   • zaradenie majetku do odpisových skupín
   • prerušenie odpisovania
   • obmedzenia pri uplatňovaní daňových odpisov – prenájom majetku, nevyužívanie na podnikanie, uplatnenie daňového odpisu v paušálnej výške 80 %
   • technické zhodnotenie – vymedzenie a spôsob zahrnutia do základu dane
 5. Metódy odpisovania
   • rovnomerný spôsob odpisovania
   • zrýchlený spôsob odpisovania
   • komponentné odpisovanie
   • časová a výkonová metóda odpisovania
   • spôsob odpisovania pri majetku nadobudnutom formou finančného prenájmu
   • odpisovanie u mikrodaňovníka
 6. Osobitosti uplatnenia daňových odpisov
   • možnosť zmeny metódy odpisovania
   • uplatnenie daňových odpisov pri majetku obstaranom z dotácii
   • inventarizačný prebytok
   • limitácia daňových odpisov pri tzv. luxusných automobiloch vrátane elektromobilov
   • limitácia daňových odpisov na predvádzacie automobily pri nezaplatení registračného poplatku
   • skrátenie alebo predlženie doby odpisovania hmotného majetku
 7. Vyradenie majetku z používania
   • možnosť uplatnenia daňových odpisov v roku vyradenia majetku
   • daňová zostatková cena – vymedzenie
   • možnosť uplatnenia daňovej zostatkovej ceny pri vyradení majetku v dôsledku jeho predaja, škody, likvidácii, darovania
   • úprava základu dane pri predaji majetku neziskovej organizácie
 8. Osobný automobil využívaný na súkromné aj služobné účely – 1 % nepeňažný príjem
 9. Diskusia a otázky
Harmonogram:

Záznam v dĺžke 4:22 h

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:
Miesto konania:

online

Poznámka:

 

 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies