všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022

Prihlásiť sa
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 17.01.2023)
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

 

Program:
 1. Podanie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2022
   • legislatívny rámec – zákon o dani z príjmov a jeho novely v roku 2022,
   • termín, spôsob podania a možnosti odkladu termínu podania, splatnosť dane za zdaňovacie obdobie 2022,
   • vznik povinnosti podať daňové priznanie,
   • preddavky na daň platené na zdaňovacie obdobie a vyrovnanie celoročnej dane, platenie preddavkov na zdaňovacie obdobie 2023 do lehoty na podanie daňového priznania,
   • riadne daňové priznanie, opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie,
   • aktuálne tlačivo daňového priznania – základný prehľad zmien vrátane poučenia k vyplneniu priznania.
 1. Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2022 a 1.1.2023 s vplyvom na vyplnenie tlačiva DP PO
 2. Súvislý príklad na vyplnenie tlačiva DP PO s príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania a s osobitným zameraním na:
   • položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia,
   • úpravu základu dane závislých osôb – transferové oceňovanie, dokumentácia k transferovému oceňovaniu pre rok 2022, usmernenie MF SR k pojmu kontrolovaná transakcia v súvislosti s príjmami zdaňovanými závislou činnosťou
   • nepeňažný príjem prenajímateľa pri vykonaní opráv a technického zhodnotenia vykonaného nájomcom, dotácia na nájomné a jej vplyv na základ dane,
   • vstupná cenu finančného majetku na účely uplatnenia daňového výdavku pri predaji finančného majetku s prehľadom zmien vo vstupnej cene finančného majetku,
   • opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávok a ich príslušenstva, pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, fikcia premlčania na daňové účely,
   • neuhradené záväzky – zvýšenie základu dane, odklad lehôt splatnosti počas pandémie,
   • vplyv rezerv na základ dane – tvorba, použitie, zrušenie,
   • výdavky súvisiace s majetkom charakteru osobnej spotreby,
   • odpisy majetku poskytnutého na prenájom,
   • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení,
   • ostatné pripočítateľné a odpočítateľné položky,
   • položky upravujúce základ dane na základe testovania jeho výšky (odpisovanie a prenájom tzv. luxusných automobilov, víno ako reklamný predmet, duálne vzdelávanie, členský príspevok z nepovinného členstva, sponzorské v športe),
   • odpisy majetku, prerušenie odpisovania, odpisy majetku poskytnutého na prenájom, odpisovanie majetku obstaraného na lízing, porušenie podmienok operatívneho nájmu a lízingu,
   • sadzba dane, znížená sadzba dane 15 % a zisťovanie úhrnu zdaniteľných príjmov ako kritéria na uplatnenie zníženej sadzby dane,
   • odpočet daňovej straty vykázanej najneskôr v roku 2019 a  v odpočte počnúc daňovou stratou vykázanou za rok 2020, súbeh pravidiel odpočtu týchto strát v daňovom priznaní za rok 2022, zostatok daňovej straty po uplatnení mimoriadneho spôsobu odpočtu daňovej straty za zdaňovacie obdobie 2019 ako mimoriadneho opatrenia,
   • vyplnenie ostatných častí daňového priznania – zdaňovanie dividend, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku, daň pri odchode, asignácia dane, zmeny v zaokrúhľovaní.
Harmonogram:

Záznam v dĺžke 4:18 h

Poplatok s DPH: 66,00 €
Poplatok bez DPH: 55,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies