všetky novinky Novinky

všetky články Články


Účtovná závierka z pohľadu audítora - právny stav pre rok 2019

Prihlásiť sa
Názov: Účtovná závierka z pohľadu audítora - právny stav pre rok 2019
Termín: 26. 2. 2020
Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor)

Program:

1. Oblasti účtovania s výskytom chýb, najmä účtovanie:

 • pohľadávok a záväzkov medzi prepojenými osobami vrátane pôžičiek
 • obstarania dlhodobého finančného majetku, hlavne nepeňažných vkladov, kapitálového fondu z príspevkov, rozlišovanie preddavkov
 • obstarania dlhodobého majetku a obežného majetku
 • odhadov a rozlíšenia rezerv, nevyfakturovaných dodávok a účtov časového rozlíšenia
 • opravných položiek k majetku
 • zásob so zameraním na účtovanie zásob vlastnej výroby; súlad odpisov a oprávok – test správnosti účtovania; obsahová náplň účtov pohľadávok a záväzkov

2. Osobitné oblasti účtovania a vykazovania:

 • spoločné a odlišné znaky účtovania o zákazkovej výrobe, zákazkovej výstavbe nehnuteľností určených na predaj
 • rezerva na stratovú zákazku, čistá hodnota zákazky; účtovanie zádržného;
 • diskontovanie dlhodobých pohľadávok a neúročených pôžičiek
 • odpisovania goodwillu a záporného goodwillu
 • výskumu a vývoja
 • vykazovanie pohľadávok a záväzkov podľa splatnosti, eliminácia vplyvu dobropisov a ťarchopisov pre účely vykázania správnej výšky pohľadávok a záväzkov
 • druhových nákladov, ich rozlišovanie (spotreba materiálu, opravy a udržiavanie, ostatné služby)
 • párové účty v hlavnej knihe – schopnosť samokontroly správnosti účtovania
 • odložená daň – väzba medzi výsledkovým a súvahovým účtovaním
 • účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia – základné schémy

3. Správnosť zostavenej účtovnej závierky z hľadiska stanovenia veľkostných kritérií

 • overenie kategorizácie, súvisiace úpravy účtovej osnovy a účtovných politík pri zmene kategorizácie
 • opravy chýb minulých účtovných období
 • chyby a zmena odhadu – rozdiely
 • udalosti po súvahovom dni
 • garancie, záruky, záložné práva, vecné bremená a iné tituly pre účtovanie v rámci podsúvahovej evidencie; čistý obrat – správne vykázanie

4. Diskusia - záver

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Účastníci môžu posielať otázky lektorke do 10. februára 2020 a program seminára bude doplnený o ilustratívne príklady k otázkam.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK