všetky novinky Novinky

všetky články Články


Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Transferové oceňovanie v praktických príkladoch
Termín: 12. - 13.10.2017
Prednášajúci:

Ing. Dana Slivková, PhD.

- oddelenie metodiky medzinárodného zdaňovania, Finančné riaditeľstvo SR

Program:
 • Úvod do problematiky transferového oceňovania 
  • Definície, predmet a význam transferového oceňovania
  • Legislatívny rámec
  • Vysvetlenie benefit
  • Test princípu
  • Novinky od roku 2015
 • Dokumentačná povinnosť pre transferové oceňovanie 
  • Prehľad Usmernení MF SR pre transferové oceňovanie,
  • Obsah dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie,
  • Najčastejšie chyby v dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie,
  • Aktualizácia smernice OECD,
  • Implementácia CbCR v SR – akcia 13 projektu BEPS,
  • Smernica EK DAC 4
 • Návod na aplikáciu princípu nezávislého vzťahu
  • Analýza porovnateľnosti - identifikácia obchodných a finančných vzťahov, funkčná a riziková analýza, postup pre uznanie presne vymedzenej transakcie, posudzovanie straty, vplyv štátnej politiky, využitie colnej hodnoty, úspory z umiestnenia a ďalšie špecifiká lokálneho trhu, zdieľaná pracovná sila, synergie pri nadnárodnej skupine 
 • Popis jednotlivých metód transferového oceňovania
  • Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny (metóda nezávislej trhovej ceny, metóda následného predaja, metóda zvýšených nákladov)
  • Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania zisku (metóda delenia zisku, metóda čistého obchodného rozpätia)
  • Zdroje informácii pre uskutočnenie analýz vedúce k správnemu výberu metódy transferového oceňovania
  • Určenie najvhodnejšej metódy v súlade s princípom nezávislého vzťahu
  • Príklady z praxe
 • Transakcie so službami 
  • Právny rámec
  • Služby poskytované konkrétnemu členovi skupiny
  • Služby poskytované viacerým členom skupiny
  • Posudzovanie vzniku duplicít
  • Identifikácia služieb akcionára
  • Náhodne plynúce výhody
  • Služby na zavolanie
  • Overovanie súladu ceny služby s ALP
  • Použitie priamych a nepriamych metód
  • Voľba vhodného alokačného kľúča
  • Určenie nákladovej základne
  • Vplyv akcie 10 projektu BEPS – posudzovanie vnútro skupinových služieb z nízkou pridanou hodnotou
 • Transakcie s hmotným majetkom
  • Právny rámec pre posudzovanie transakcií s hmotným majetkom
  • Typy transakcií s hmotným majetkom
  • Faktory porovnateľnosti kontrolovaných transakcií s hmotným majetkom
  • Použitie metód transferového oceňovania pri oceňovaní transakcií s hmotným majetkom
 • Transakcie s finančným majetkom
  • Význam finančných transakcií
  • Pôžičky
  • Skryté transakcie
  • Cash pooling, garancie
  • Podkapitalizácia
 • Dohody o príspevkoch na nákladoch
  • Právny rámec dohôd o príspevkoch na náklady (DPN)
  • Základné charakteristiky DPN
  • Základné druhy DPN, DPN a princíp nezávislého vzťahu
  • Príspevky účastníkov DPN
  • Oceňovanie výšky očakávaného úžitku účastníka DPN
  • Vyrovnávacie príspevky, pristúpenie k DPN
  • Odstúpenie z DPN a ukončenie platnosti DPN
 • Transakcie s nehmotným majetkom
  • Právny rámec pre posudzovanie transakcií s nehmotným majetkom
  • Definícia a kategórie nehmotného majetku
  • Typy transakcií s nehmotným majetkom
  • Špecifiká transakcií s nehmotným majetkom
  • Možnosti transferu nehmotného majetku
  • Oceňovanie nehmotného majetku
  • Výber vhodnej metódy transferového oceňovania
  • Špeciálne prípady marketingových činností
  • Vplyv projektu BEPS - akcie 8 (nehmotný majetok), akcie 9 (alokácia rozdeľovania zisku medzi závislými osobami)
 • Prístup SR k jednostranným, bilaterálnym a multilaterálnym APA
  • Definície v súvislosti s vydávaním rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy spôsobu určenia ceny (APA)
  • Druhy APA
  • Postup pre odsúhlasenie APA
  • Monitorovanie APA
  • Úhrady za APA
 • Diskusia
Harmonogram:

12.10.2017 Štvrtok
09:00-10:00 registrácia účastníkov
10:00-12:00 začiatok prednášky
12:00-13:00 obed
13:00-15:00 pokračovanie prednášky
15:00-15:20 kávová prestávka
15:20-17:00 pokračovanie prednášky
18:00 večera

13.10.2017 Piatok
09:00-10:30 začiatok prednášky
10:30-10:50 kávová prestávka
10:50-12:20 pokračovanie prednášky
12:20 obed

 

Miesto konania:

Hotel Termál***, 966 02 Vyhne 249

Poznámka:

Poplatky

Bez ubytovania
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár, materiály zo seminára, občerstvenie, 2x obed, 1x večera, parkovanie

 

Cena: 225,00 € bez DPH/270,00 € s DPH
S ubytovaním na izbe pre 2 osoby
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár, materiály zo seminára, občerstvenie, 1x ubytovanie, 2x obed, 1x večera, parkovanie

 

Cena: 262,00 € bez DPH/314,40 € s DPH
S ubytovaním na izbe pre 1 osobu
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár, materiály zo seminára, občerstvenie, 1x ubytovanie, 2x obed, 1x večera, parkovanie

Cena: 280,00 € bez DPH/336,00 € s DPH


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK