všetky novinky Novinky

všetky články Články


Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie PO v znení účinnom od 1.1.2019 + pripravované zmeny od 1.1.2020

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie PO v znení účinnom od 1.1.2019 + pripravované zmeny od 1.1.2020
Termín: 10.10.2019
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

- je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Od roku 2010 pracuje Ministerstve financií SR, na oddelení dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program:
 • Základná charakteristika dane z príjmov PO 
  • Daň z príjmov ako priama daň
  • Zákonná úprava a prehľad noviel účinných od 1.1.2019 a noviel prijatých alebo pripravovaných v roku 2019
  • Členenie ustanovení pre daň z príjmov PO
 •  Definícia PO v zmysle Občianskeho zákonníka a definícia PO ako daňovníka
  • Daňovník s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou
  • Povinnosť registrácie PO na účely ZDP
 •  Predmet zdanenia PO
  • Definícia základných pojmov – príjem a zdaniteľný príjem
  • Príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa jednotlivých typov PO
  • Príjmy vyňaté z predmetu dane podľa jednotlivých typov PO
  • Príjmy oslobodené od dane podľa jednotlivých typov PO, nové oslobodenia od roku 2018
  • Daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdrojov na území SR, daň vyberaná zrážkou a zabezpečenie dane
  • Zdanenie podielov na zisku, dividend, vyrovnacích podielov, podielov na likvidačnom zostatku, použitia kapitálového fondu z príspevkov a oceňovacích rozdielov u PO
 • Určenie základu dane a spôsob jeho zisťovania 
  • Zisťovanie základu dane v k. s., v. o. s., pri likvidácii a konkurze
  • Osobitný základ dane pre dividendy a ostatné príjmy
 •  Sadzby dane z príjmov PO
  • Všeobecná sadzba dane z príjmov PO
  • Sadzby dane pre daň vyberanú zrážkou a príjmy podliehajúce dani vyberanej zrážkou
  • Sadzba dane uplatňovaná na príjmy plynúce do tzv. nezmluvných štátov
 •  Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  • Povinnosť podania a výnimky z tejto povinnosti
  • Lehota na podanie daňového priznania a možnosť jej odkladu
  • Splatnosť dane
  • Opravné a dodatočné daňové priznanie
  • Tlačivo daňového priznania
 • Zdaňovacie obdobie
  • Kalendárny rok a hospodársky rok
  • Zdaňovacie obdobie v špecifických situáciách (likvidácia, konkurz, podnikové kombinácie, a pod.)
 • Východiská pri zisťovaní základu dane a prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane
 • Základné princípy zdanenia pri podnikových kombináciách (predaj podniku, nepeňažný vklad, splynutie, zlúčenie, rozdelenie spoločností)
 • Zdanenie pri presunu majetku, odchode daňovníka alebo presunu podnikateľskej činnosti
 • Daňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácie
 • Uplatňovanie daňových odpisov a prerušenie odpisovania
 • Odpočet daňovej straty, úľavy na dani a odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Daňová licencia PO, účinnosť jej zrušenia a pravidlá zápočtu daňovej licencie
 • Pravidlá transferového oceňovania medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami 
  • Definícia závislých osôb – tuzemské a zahraničné závislé osoby
  • Úprava základu dane závislých osôb
  • Metódy transferového oceňovania
  • Odsúhlasenie použitia metódy oceňovania
  • Dokumentačná povinnosť
 • Prehľad navrhovaných zmien v ZDP s účinnosťou od 1.1.2020, 2021 a 2022
 • Diskusia

PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ?:

 • Finanční účtovníci
 • Ekonómovia firiem
 • Asistenti audítorov a daňových poradcov
 • Účtovní a daňoví poradcovia
 • Spoločníci a konatelia firiem

 

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK