všetky novinky Novinky

všetky články Články


Právne minimum pre neprávnikov (účtovníci, finančníci, podnikatelia) - Obchodné právo

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Právne minimum pre neprávnikov (účtovníci, finančníci, podnikatelia) - Obchodné právo
Termín: 15.5.2019
Prednášajúci:

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.

- vyštudoval právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Následne absolvoval trojročný doktorandský študijný program na katedre finančného a daňového práva UPJŠ, ktorý ukončil obhajobou dizertačnej práce na tému „Dvojité zdanenie a daňové úniky v kontexte transferového oceňovania“. Michal pokračoval v ďalšom postgraduálnom štúdiu na University of Florida, Levin College of Law, Florida, USA, po absolvovaní ktorého mu bol udelený akademický titul LL.M. v odbore medzinárodné daňové právo.

Michal v minulosti pôsobil v popredných medzinárodných poradenských spoločnostiach (Big4) a medzinárodných a špecializovaných advokátskych kanceláriách na Slovensku. Téme daňového práva sa Michal intenzívne venuje aj v rámci svojej súkromnej advokátskej praxe, pričom je autorom početných odborných článkov a odborných publikácií na tému transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania. Tieto témy tiež prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné závislé osoby.

V roku 2018 bol Michal nominovaný Ministerstvom financií SR za Slovenskú republiku ako nezávislý odborník pre oblasť transferového oceňovania na účely uplatňovania Arbitrážnej konvencie EÚ.

Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.

Program:

Všeobecne o obchodných spoločnostiach

 • Založenie a vznik obchodných spoločností
 • Postavenie štatutárnych orgánov
 • Postavenie valného zhromaždenia v kapitálových spoločnostiach
 • Práva a povinnosti spoločníkov v kapitálových spoločnostiach
 • Zrušenie a zánik obchodných spoločností

Obchodné záväzkové vzťahy

 • Základné druhy obchodných záväzkových vzťahov
 • Druhy, typy a formy obchodných zmlúv
 • Proces uzatvárania obchodných zmlúv
 • Druhy zabezpečovacích inštitútov v obchodnom práve a ich stručná charakteristika
 • Princípy uplatňujúce sa pri zabezpečení

Obchodné záväzkové vzťahy v kontexte verejno-právnej regulácie

 • Daňové aspekty (zrážková daň, transferové oceňovanie a pod.)
 • Ochrana osobných údajov a GDPR a iné

Zodpovednosť za škodu v obchodných vzťahoch a bezdôvodné obohatenie

 • Predpoklady nároku na náhradu škody. Objektívna a subjektívna zodpovednosť.
 • Skutočná škoda versus ušlý zisk. Abstraktný zisk
 • Komparácia škody a bezdôvodného obohatenia

Zánik záväzkov

 • Splnenie záväzku
 • Odstúpenie od zmluvy, dôvody odstúpenia. Vrátenie nárokov
 • Odstúpenie od zmluvy, odstupné a výpoveď

Zodpovednosť za omeškanie dlžníka a omeškanie veriteľa. Premlčanie

 • Právne dôsledky omeškania dlžníka a veriteľa v záväzkových vzťahoch
 • Zodpovednosť za škodu v kontexte omeškania dlžníka a veriteľa
 • Premlčanie nárokov v obchodných záväzkových vzťahoch (v zmluvných vzťahoch, pri náhrade škody a bezdôvodnom obohatení)

Kúpna zmluva

 • Všeobecná charakteristika
 • Záruka za akosť a zodpovednosť za vady
 • Právne a skutkové vady
 • Nebezpečenstvo škody na tovare
 • Kontrahovanie kúpnej ceny, spôsoby určenia kúpnej ceny, modifikácia kúpnej ceny

Zmluva o dielo

 • Všeobecná charakteristika
 • Záruka za akosť a zodpovednosť za vady
 • Právne a skutkové vady
 • Nebezpečenstvo škody na diele
 • Kontrahovanie ceny diela, spôsoby určenia ceny za dielo, modifikácia ceny diela

Diskusia

 

Harmonogram:

08:30 – 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 12:45 obedňajšia prestávka
12:45 – 14:45 prednáška 
14:45 – 15:30 diskusia
15:30             záver

Poplatok s DPH: 144,00 €
Poplatok bez DPH: 120,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

 

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK