všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2021 v neziskových organizáciách

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 26. 1. 2022
Prednášajúci:

Ing. Jana Vršková, Ing. Michaela Vidová

 

Ing. Jana Vršková – pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru legislatívy a metodiky účtovníctva so zameraním na tvorbu a úpravy postupov účtovania pre  neziskové organizácie

Ing. Michaela Vidová – pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru priamych daní, so zameraním na legislatívu zákona o dani z príjmov 

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária, s.r.o., Nitra a EDUCO CONSULT, s.r.o., Žilina

Program:

1. Účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2021

 • prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh – inventarizácia
 • doúčtovanie účtovných prípadov súvisiacich s rokom 2021
 • opravné položky a rezervy
 • účty časového rozlíšenia

2. Vzorový príklad účtovania v neziskovej organizácii s vyplnením účtovnej závierky

 • účtovné prípady v účtovnom období
 • vyplnenie účtovnej závierky – Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky

3. Povinnosti neziskovej organizácie – štatutárny audit, vyhotovenie výročnej správy a zverejňovanie účtovných dokumentov

 • povinnosť auditu a vyhotovenia výročnej správy
 • obsah výročnej správy
 • ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok podľa jednotlivých typov neziskových účtovných jednotiek

4. Novela zákona o účtovníctve č. 456/2021 Z. z. - vo vzťahu k neziskovej organizácii

 • doplnenie osobnej pôsobnosti zákona
 • zmeny v náležitostiach účtovného dokladu
 • rozšírenie verejnej časti registra účtovných závierok a zmeny v ukladaní účtovných dokumentov do registra
 • obsah výročnej správy pre neziskové organizácie
 • špecifikácia podmienok pre elektronickú podobu vedenia účtovníctva (listinný a elektronický účtovný záznam, transformácia účtovných záznamov)
 • oznamovacia povinnosť zanikajúcich účtovných jednotiek

5. Daňové priznanie k dani z príjmov neziskovej organizácie za rok 2021

 • povinnosť a lehota na podanie daňového priznania
 • príjmy, ktoré sú predmetom dane verzus zdaniteľné príjmy
 • príjmy z predaja majetku
 • príjmy oslobodené od dane so zameraním na príjmy z hlavnej činnosti, príjmy z reklamy vrátane charitatívnej reklamy, členské príspevky,
 • asignácia dane, osobitosti v roku 2021
 • uplatnenie daňových výdavkov – základné princípy

6. Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021

 • zmeny tlačiva DP PO
 • zmeny zákona o dani z príjmov vplývajúce na tlačivo dane z príjmov za rok 2021 –, sadzba dane vo výške 15 % pre PO, status mikrodaňovníka
 • preddavky na daň
 • najčastejšie vypĺňané riadky daňového priznania neziskových organizácii

7. Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania v nadväznosti na vzorový príklad účtovania

8. Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 - prezentácia
09:00 – 11:15 - prednáška
11:15 – 12:00 - prestávka na obed
12:00 – 14:15 - prednáška

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru po dobu 10 kalendárnych dní od termínu konania, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies