všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Nehnuteľnosti a daňové povinnosti súvisiace s ich vlastníctvom a prenájmom

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 7. 10. 2021
Prednášajúci:

Ing. Dagmar Bednáriková

– daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov. Je členka Metodicko-legislatívnej komisie SKDP pre daň z príjmov, špecializuje sa daň z príjmov a DPH. Venuje sa prednáškovej činnosti na Ekonomickej univerzite Bratislave, pôsobí ako školiteľka Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a Slovenskej realitnej akadémie. Spolupracuje s médiami (Hospodárskej noviny, Profit, Sme, RTVS) a venuje sa publikačnej činnosti v daňovej oblasti.

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

Program:

Ako postupovať pri zdaňovaní príjmov z predaja a prenájmu nehnuteľností? Lektorka sa zameriava na poskytnutie základného prehľadu daňových povinností spojených s obstaraním, držbou, prenájmom a predajom nehnuteľností s osobitným zreteľom aj na problematiku fyzických osôb

1. Obstaranie nehnuteľnosti

 • Deň nadobudnutia nehnuteľnosti u fyzickej osoby, právnickej osoby, prechod vlastníckeho práva
 • Ocenenie nehnuteľnosti

2. Teoretické a praktické prístupy pri zdaňovaní príjmov z prenájmu

 • Daňové povinnosti vyplývajúce z prenájmu nehnuteľnosti
 • Kedy je možné prenajímanú nehnuteľnosť zaradiť do obchodného majetku
 • Výpočet základu dane a daňovej povinnosti, uplatnenie a daňová akceptovateľnosť výdavkov
 • Daňový dopad technického zhodnotenia a opráv vykonaných nájomcom na prenajatom majetku
 • Príjmy daňovníka/rezidenta ČŠ EÚ z prenájmu nehnuteľností umiestnenej na území SR
 • Príjmy daňovníka nezmluvného štátu z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej na území SR
 • Ustanovenia zákona o DPH v kontexte prenájmu nehnuteľnosti
 • Praktické príklady

3. Zdanenie príjmov súvisiacich s prevodom/prechodom nehnuteľností

 • Prierez zákonom o dani z príjmov s akcentom na príjmy z predaja nehnuteľností
 • Základ dane, predmet dane, oslobodenie od zdanenia u FO a PO/nezaloženej nezriadenej na podnikanie, časový test stanovený v zákone o dani z príjmov
 • Oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, tzv. „reštitučných” zákonov
 • Oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením
 • Špecifiká zdanenia predaja nehnuteľností nadobudnutých darovaním a dedením
 • Daňové výdavky verzus nedaňové výdavky spojené s prevodom/prechodom nehnuteľnosti, kedy je možné uplatňovať odpisy z nehnuteľnosti, prerušenie odpisovania, technické zhodnotenie
 • Zdanenie príjmov z predaja rozostavanej stavby
 • Zdanenie príjmov z predaja nehnuteľnosti v BSM

4. Elementárne atribúty zdanenia daňou z pridanej hodnoty pri predaji a prenájme nehnuteľnosti

 • Vymedzenie zdaniteľnej osoby pre účely ZDPH
 • Základné princípy zdanenia príjmov v kontexte prenájmu a predaja nehnuteľností
 • Registračná povinnosť – povinná, dobrovoľná, zákonná
 • Nehnuteľnosť a DPH v pozícii nepodnikateľa
 • Dodanie nehnuteľností určených na bývanie
 • Dodanie nehnuteľností s podstatnou rekonštrukciou
 • Prenos daňovej povinnosti pri dodaní nehnuteľností
 • 54 ZDPH – úprava odpočítanej dane

5. Daň z nehnuteľnosti

 • Všeobecná charakteristika - predmet dane, vznik daňovej povinnosti, zdaňovacie obdobie, lehoty
 • Predaj nehnuteľnosti na prelome rokov
 • Daň z nehnuteľností a spoluvlastníci
 • Tlačivá
Harmonogram:

09:00 – 10:20 - prednáška
10:20 – 10:40 - prestávka
10:40 – 12:10 - prednáška

Poplatok s DPH: 54,00 €
Poplatok bez DPH: 45,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies