všetky novinky Novinky

všetky články Články


Novely zákonov o dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov od 1. 1. 2020

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Novely zákonov o dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov od 1. 1. 2020
Termín: 16. 1. 2020
Prednášajúci:

JUDr. Alena Zuzíková, Ing. Mária Murínová

- Dlhoročné pracovníčky Ministerstva financií SR, Sekcie daňovej a colnej

 

Program:

A/ Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2020 – Ing. Mária Murínová

1. Daňový status mikrodaňovníka od 1.1.2021

 • definícia
 • zvýhodnené daňové odpisy
 • zvýhodnená tvorba OP k pohľadávkam
 • odpočet daňovej straty

2. zmeny v registrácii na daň z príjmov od 1.1.2021

3. zmena definície vkladu od 1.1.2020

 • väzba na výplatu podielov na zisku, uplatňovanie výdavkov
 • vstupná cena finančného majetku podľa § 25a
 • preceňovanie CP ako súčasť základu dane

4. oslobodenie príjmu z predaja akcií a obchodných podielov

 • väzba na jednoduchú spoločnosť na akcie

5. daňové výdavky po zaplatení od 1.1.2020

6. zmeny v tvorbe OP k pohľadávkam a rezerv

 • odpis a postúpenie pohľadávky podľa premlčanosti pohľadávky
 • zmluvné pokuty, úroky z omeškania od 1.1.2020
 • daňový odpis pohľadávky v nadväznosti na zákon č.233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní
 • rezerva na lesnú pestovnú činnosť od 1.1.2020

7. novácia záväzku a jej vplyv na základ dane podľa § 17 ods. 32

8. výdavky zamestnávateľa na dopravu a ubytovanie zamestnancov

 • doprava zamestnancov od 1.1.2021

9. bezodplatné odovzdanie potravín ako daňový výdavok od 1.1.2020

10. podpora elektromobility

11. zmeny v uplatňovaní odpočtu na výskum a vývoj od 1.1. 2019 a od 1.1.2020

12. odpočet daňovej straty od 1.1.2020

13. zmena sadzby dane a jej vplyv na platenie preddavkov na daň z príjmov

 • spôsob určenia sadzby dane
 • zmeny v spôsobe výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti
 • zmeny v platení v preddavkov

14. zaokrúhľovanie od 1.1.2020

15. podiel zaplatenej dane

16. zahraničie

 • hybridné nesúlady – implementácia smernice Rady (EÚ) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami
 • zmeny u daňovníka nezmluvného štátu (nespolupracujúceho) podľa § 2 písm. x)
 • rozšírenie zdrojov príjmu nerezidenta (§ 16)

17. rôzne

 • zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov – zákon č. 385/2018 Z. z.
 • Novela Obchodného zákonníka

 

B/ Novela zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2020 – JUDr. Alena Zuziková

1. Zjednodušenie cezhraničného obchodovania s tovarom

 • režim call-off stock - premiestnenie tovaru do skladu v inom ČŠ za účelom jeho neskoršieho predaja vopred známej zdaniteľnej osobe

2. Priradenie prepravy v reťazových obchodoch

 • určenie miesta dodania tovaru s prepravou, ktorú zabezpečuje tzv. prostredný subjekt v reťazových transakciách v rámci EÚ

3. Identifikačné číslo pre DPH

 • oznámenie identifikačného čísla pre DPH nadobúdateľa tovaru ako hmotnoprávna podmienka pre uplatnenie oslobodenia od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu

4. Dôkazy o preprave

 • preukazovanie prepravy tovaru na účely oslobodenia od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ - vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/1912

5. Oslobodenie od dane

 • pre transakcie týkajúce sa surovej ropy uskutočnené v colnom sklade a v osobitnom sklade

6. Oslobodenie od dane

 • pri dovoze a predaji motorovej nafty a benzínu v daňovom sklade

7. Vymedzenie ubytovacích služieb, ktoré sú vylúčené z oslobodenia od DPH

8. Bezodplatné dodanie investičného majetku

 • nová právna úprava o oprave odpočítanej DPH zo služby vykonanej na investičnom majetku, pri nadobudnutí ktorého si platiteľ dane neuplatnil odpočítanie dane

 9. Cestovné kancelárie

 • zavedenie povinnosti opraviť základ dane a výšku dane pri službách cestovného ruchu, ak po vzniku daňovej povinnosti dôjde k situáciám, ktoré majú za následok zvýšenie základu dane

10. Ďalšie zmeny v zákone o DPH

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Súčasťou materiálov je úplné znenie zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení platnom k 1.1.2020.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK