všetky novinky Novinky

všetky články Články


Novely daňových zákonov od 1.1.2020 (DPH, Daň z príjmov a iné)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Novely daňových zákonov od 1.1.2020 (DPH, Daň z príjmov a iné)
Termín: 12.12.2019
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy,

- daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb ako aj dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program:

1. Novela zákona o dani z príjmov

A/ Schválené zmeny týkajúce sa fyzických osôb aj právnických osôb

 • doplnenie príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR (§ 16) o príjem z prerozdelenia 413 – uplatní sa zrážková daň
 • zmena pravidiel na položky podmienené zaplatením § 17 ods. 19 (majetok, marketingové štúdie, prieskum trhu, sprostredkovanie bez limitu, doplnenie služieb podmienených úhradou, zmena na normy a certifikáty, pokuty, úroky s podmienkou úhrady a mnohé iné)
 • zmluvné pokuty, úroky z omeškania, paušálne náhrady, poplatky z omeškania a iné opäť ako daňový výdavok u dlžníka
 • úprava pravidiel pri majetku využívaného na základe zmluvy o výpožičke
 • spresnenie pravidiel oddanenia trojročných záväzkov ( § 17 ods. 32)
 • zmena pravidiel na tvorbu opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkovi v konkurze alebo reštrukturalizácií 20 ods. 10
 • čiastočné uvoľnenie podmienky premlčania pri pohľadávkach § 20 ods. 3
 • úprava zahrňovania pohľadávok do daňových výdavkov pri ich postúpení alebo odpísaní  (§ 17 ods. 28, § 17a ods. 7, § 17b ods. 6 a § 17e ods. 14 ZDP)
 • rozšírenie okruhu subjektov, ktorým je možné bezodplatne darovať potraviny z dôvodu uplynutia doby trvanlivosti
 • zavedenie novej odpisovej skupiny 0 pre elektromobily
 • nové pravidlá na odpočet daňovej straty 30 ods. 1
 • zvýšenie hranice pre povinnosť platenia preddavkov pre FO aj PO § 34
 • zmeny v zaokrúhľovaní v celom zákona o dani z príjmov
 • rozšírenie prijímateľov podielu zaplatenej dane o o register mimovládnych neziskových organizácií § 50
 • rok 2021: - nová kategória mikrodaňovníka (pre fyzické aj právnické osoby)

B/ Schválené zmeny týkajúce sa fyzických osôb

 • nové typy oslobodenia od dane z príjmu zo závislej činnosti nepeňažné benefity – vzdelávanie zamestnanca; lekárska preventívna prehliadka, príspevku na ubytovanie, doprava do zamestnania, príspevok napr. na firemné večierky a iné benefity najviac do výšky 500 eur
 • zrušenie nezdaniteľnej časti týkajúcej sa dobrovoľných príspevkov do II. piliera dôchodkového sporenia 11 ods. 8 a 9
 • úprava základu daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP pri vklade pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva
 • zmena v platení preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

C/ ďalšie samostatné Novely zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020

 • zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % pre vybraných daňovníkov
 • úprava súm nezdaniteľných časti základu dane z príjmov fyzických osôb
 • zavedenie nového príspevku na športovú činnosť dieťaťa (najviac 275 eur)

2. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2020

 • zavedenie zníženej sadzby DPH 10 % na ďalšie tovary
 • zmeny v  zákonnej registrácie pre účely § 4 ods. 4
 • nové pravidlá pre režim konsignačných skladov
 • zavádza sa zmena pravidiel na priradenie prepravy pri reťazovom obchode v rámci EU (tzv. dve dodania tovaru a jedna preprava) – nový § 13a
 • zavádza sa fikcia 4-ročného rovnomerného odpisovania pre účely určenia základu dane pre podlimitný majetok pri bezodplatnom dodaní
 • spresnenie definície ubytovacích služieb - 38 ods. 4
 • sprísnenie podmienok na preukazovania oslobodenia tovaru do EU 43
 • zavádza sa povinnosť opravy odpočítanej dane aj zo služieb, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty investičného majetku 53a
Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

ŠKOLIACE STREDISKO BRATISLAVA, s.r.o. – SKOSBA, Kopčianska 8-10, 2. poschodie, zelená zóna – VIENNA GATE, 851 01 Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK