všetky novinky Novinky

všetky články Články


Aktuálne oblasti postupov účtovania pre podnikateľov a zákona o účtovníctve – zmeny platné od 1.1.2018

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Aktuálne oblasti postupov účtovania pre podnikateľov a zákona o účtovníctve – zmeny platné od 1.1.2018
Termín: 28.5.2018
Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor)

- audítor od roku 2003, vykonáva audity individuálnych účtovných závierok obchodných spoločností (zostavených podľa slovenskej aj medzinárodnej legislatívy), družstiev, samospráv a ich komponentov, rovnako audity konsolidovaných účtovných závierok tak obchodných spoločností (právny rámec IAS/IFRS) ako aj samospráv; znalosť medzinárodných účtovných štandardov (IAS, IFRS); skúsenosti so zavedením IAS/IFRS v obchodných spoločnostiach; štúdium ACCA; od roku 2005 publikačná a prednášková činnosť; členka pracovnej komisie Kontroly kvality audítorskej dokumentácie pri SKAU; poradenstvo v oblasti špecifických účtovných oblastí, napríklad podnikových kombinácií, goodwillu, účtovnej metodológie

Program:

1) Rekapitulácia hlavných legislatívnych zmien v oblasti:

 • zákona o účtovníctve účinného od 1. 1. 2018 (novela): úpravy nástupníckej ú. j. pri zatriedení do veľkostných skupín, povinnosť súladu IÚZ na vedené účtovníctvo, otázky ukladania a lehôt účtovných dokumentov do registra, doba archivácie účtovných dokladov a ďalšie
 • postupov účtovania pre podnikateľov (novela) s účinnosťou od 1. 1. 2018: účtovanie kapitálového fondu z príspevkov, účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov, ďalšie úpravy týkajúce sa rezerv, opravných položiek, výpočtu goodwillu a záporného goodwillu a ďalšie upresnenia. Súčasťou výkladu budú aj praktické príklady

2) Špecifické oblasti postupov účtovania z hľadiska praktickej aplikácie:

 • podielové účasti – ich definícia, klasifikácia ocenenie
 • pôžičky medzi prepojenými ú. j. a v rámci podielových účastí
 • zmeny v ocenení dlhodobého majetku, zásob vo väzbe        na zákon o účtovníctve (reálna hodnota)
 • účtovanie sponzorského
 • účtovanie pohľadávok/záväzkov voči spoločníkom, členom družstiev a účastníkom združenia; náklady na výskum         a vývoj 
 • špecifické oblasti účtovania – zlúčenie, predaj podniku, nepeňažný vklad s prepojením na náčrt účtovania goodwillu;  zrušenie likvidáciou, konkurz                              a reštrukturalizácia
 • rozlíšenie zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľností na predaj v účtovníctve
 • pre zopakovanie: opravné položky v oblasti DM, zásob, pohľadávok; rezervy s dôrazom na špecifické druhy             s daňovými dopadmi; typické prípady účtovania o odloženej dani; účty časového rozlíšenia; krátkodobé časti dlhodobých záväzkov; iné praktické
 • poznámky k analytickej evidencii účtovných jednotiek       aj s daňovými hľadiskami, podsúvahovej evidencii – oblasti, spôsob a význam účtovania
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok s DPH: 114,00 €
Poplatok bez DPH: 95,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Účastníci môžu posielať otázky lektorke do 25. 5. 2018 a program seminára bude doplnený o ilustratívne príklady k otázkam.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK