všetky novinkyNovinky






Legislatívne zmeny daňových zákonov od 1.1.2017 (DPH, Daň z príjmov, Daňový poriadok)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Legislatívne zmeny daňových zákonov od 1.1.2017 (DPH, Daň z príjmov, Daňový poriadok)
Termín: 13.12.2016
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy

- daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF Slovensko, s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v SKDP ako daňový poradca, a v SKAu ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program:

1 ) Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2017

Rešerš pripravovaných zmien, napríklad:

 • odložená účinnosť samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov,
 • zmeny v úprave režimu prenesenia daňovej povinnosti v stavebníctve;
 • nový inštitút náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly;
 • úprava postupu zahraničnej osoby pri vrátení DPH;
 • vykonávacie Nariadenie Rady EU č. 1042/2013, účinné od 1. 1. 2017.

2 ) Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2017

Rešerš pripravovaných zmien, napríklad:

 • rozšírenie definície závislých osôb (o blízke osoby, spresnenie pojmu vedenia spoločnosti a iného prepojenia) ako aj zavedenie novej definície kontrolovanej transakcie;
 • zavedenie zdaňovania dividend a iných príjmov pre fyzické osoby (zrušenie zdravotných odvodov z týchto príjmov), ako aj zdaňovanie podielu člena pozemkového spoločenstva nad 500 eur;
 • zvýšenie limitu paušálnych výdavkov na 60 % (zvýšenie maximálnej hranice na 20 000 eur);
 • predmetom dane právnickej osoby budú aj podiely na zisku (dividendy) a iné príjmy ak plynú od daňovníka z nezmluvného štátu;
 • zavedenie nových sadzba dane z podielov na zisku pre fyzické osoby a právnické osoby na podiely z nezmluvných štátov (7 % a 35 %);
 • zmena sadzby dane z príjmov právnických osôb na 21 %;
 • zmena výkladových pojmov v transferovom oceňovaní § 17;
 • zavedenie možnosti vykonať korešpondujúcu úpravu základu dane aj u tuzemských závislých osôb § 17/6;
 • spresnenie úpravy základu dane závislých osôb § 18 a spôsobu odsúhlasenia použitia metódy oceňovania, dvojnásobné sankcie pre transferové oceňovanie za účelové obchádzanie daňovej povinnosti;
 • zavedenie nového správneho poplatku pre držiteľa motorového vozidla;
 • rozšírenie daňových výdavkov o poskytnutie humanitárnej pomoci do zahraničia;
 • a iné.

3) Novela zákona o správe daní (daňový poriadok) účinná od 1. januára 2017

Rešerš pripravovaných zmien, napríklad:

 • predkladanie dokladu totožnosti správcovi dane na výzvu;
 • spresnenie používania tlačív na podanie dodatočného daňového priznania;
 • nová úprava vytýkacieho konania (výzva na odstránenie nedostatkov, formálne nedostatky môže doplniť aj správca dane, nepodpísané daňové priznanie oprávnenou osobou alebo ak nie je podané na platnom tlačive pre príslušné zdaňovacie obdobie - akoby nebolo podané);
 • pri kontrolnom nákupe počas miestneho zisťovania je daňový subjekt povinný vrátiť zaplatenú sumu za neposkytnutú službu;
 • lehota na podanie námietky zaujatosti 15 dní (rozšírenie osôb voči ktorým ju nemožno podať);
 • zavedenie nového inštitútu skrátené vyrubovacie konanie;
 • spresnenie definície exekučného titulu podľa definície v Exekučnom poriadku;
 • možnosť zriadiť záložné právo na daňovú pohľadávku, ktorá vznikne v budúcnosti,
 • a iné.
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.



sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK