všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PORTÁLU Semináre sféra

 • Záujemca o účasť na seminári vypĺňa online registračný formulár, ktorý je zároveň záväznou prihláškou a stáva sa objednávateľom. Registrácia sa považuje za záväznú objednávku.
 • Základný účastnícky poplatok bez ubytovania zahŕňa vstup na vybraný seminár, organizačné zabezpečenie, materiálovo-technické zabezpečenie, občerstvenie, obed, ak nie je uvedené inak.
 • Po prijatí záväznej prihlášky vystaví organizátor do 3 pracovných dní zálohovú faktúru, ktorá bude odoslaná spolu s potvrdením registrácie na e-mail zadaný v objednávke. Poplatok za seminár je potrebné zaplatiť pred konaním seminára do termínu splatnosti zálohovej faktúry. Celkovú sumu s DPH objednávateľ uhradí prevodom na bankový účet SK28 1100 0000 0026 2304 0147. Ako variabilný symbol uvedie číslo zálohovej faktúry.
 • Vyúčtovaciu faktúru dostanete v deň konania seminára. Ak sa seminár nekoná v mesiaci, v ktorom sme prijali zálohovú platbu, bude vám zaslaná aj faktúra k prijatej zálohovej platbe.
 • Objednávateľ môže naraz registrovať viacero účastníkov z rovnakej spoločnosti, stačí ďalšie mená uviesť v poznámke registračného formulára.
 • V prípade zaplnenia kapacity seminára, organizátor uverejní túto skutočnosť na webovom portáli seminare.sfera.sk priamo pri seminári pod statusom „Obsadený“. Na takto označený seminár nie je možné sa prihlásiť. Organizátor si vyhradzuje právo prihlášku neprijať v prípade naplnenia kapacity miestnosti, ktorej sa koná seminár.
 • Organizačné pokyny s miestom konania, dátumom, časom, a s ďalšími potrebnými informáciami organizátor zašle všetkým prihláseným objednávateľom/účastníkom včas pred uskutočnením seminára.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu, miesta konania a lektora seminára. O takýchto zmenách bude prihlásený účastník včas upozornení a následne sa môže rozhodnúť, či registráciu na seminár zruší alebo nie.
 • Pokiaľ sa objednávateľ nemôže osobne zúčastniť seminára, môže poslať za seba náhradníka, musí však o tom informovať organizátora písomnou alebo telefonickou formou, najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom seminára.
 • Zrušenie účasti je možné s nárokom na vrátenie platby najneskôr do 3 dní pred konaním seminára. Pri zrušení účasti dva a menej dní pred konaním seminára alebo pri neúčasti na seminári je splatný celý účastnícky poplatok.
 • Akékoľvek použitie obrazových alebo audiovizuálnych záznamov zo seminára je možné len s písomným súhlasom organizátora.
 • Dané obchodné podmienky platia aj pre objednávateľov, ktorí využijú inú formu prihlásenia účastníkov na seminár ako portál www.seminare.sfera.sk.

 

AUTORSKÉ PRÁVA

Autorské práva súvisiace so seminármi sféra sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vlastníka stránok seminare.sfera.sk je zakázané.

 

ZÁVEREČNÉ PREHLÁSENIE

Vzťahy neobsiahnuté v obchodných podmienkach sa riadia platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

Tieto obchodné podmienky portálu seminare.sfera.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

V Bratislave dňa 25.5.2018sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK