všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Prednášajúci

 • JUDr. Mgr. Tomas Balco, LL.M., ACCA,
  Kvalifikovaný odborník, ktorý sa špecializuje na problematiku medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania. Má viac ako 15 rokov praktických skúseností v súkromnom (Big 4), verejnom (MF SR, MF ČR, Chile, Európska komisia) a tiež vo vede a akadémii (IBFD, University of KIMEP, University of Leiden, apod.). V minulosti pôsobil prevažne v zahraničí a to napr. v Belgicku, Holandsku, Čile a Kazachstane. V súčasnosti pôsobí na Ministerstve financií SR v sekcii daňová a colná.
  Témy: Úvod do problematiky daňového plánovania
 • Ing. Václav Benda, BVO.CZ s.r.o.,
  Špecialista na oblasť DPH, odborný lektor a autor s dlhodobou praxou v oblasti DPH
  Témy: SLOVENSKO – ČESKÁ KONFERENCIA DPH 2017 – porovnanie a rozdiely v kontexte daňového práva
 • Ing. Miroslava Brnová,
  Témy: Daň z príjmov fyzických osôb
 • Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor),
  Audítor od roku 2003, vykonáva audity individuálnych účtovných závierok obchodných spoločností (zostavených podľa slovenskej aj medzinárodnej legislatívy), družstiev, samospráv a ich komponentov, rovnako audity konsolidovaných účtovných závierok tak obchodných spoločností (právny rámec IAS/IFRS) ako aj samospráv; znalosť medzinárodných účtovných štandardov (IAS, IFRS); skúsenosti so zavedením IAS/IFRS v obchodných spoločnostiach; štúdium ACCA; od roku 2005 publikačná a prednášková činnosť; členka pracovnej komisie Kontroly kvality audítorskej dokumentácie pri SKAU; poradenstvo v oblasti špecifických účtovných oblastí, napríklad podnikových kombinácií, goodwillu, účtovnej metodológie
  Témy: Konsolidovaná účtovná závierka v príkladoch, Aktuálne oblasti postupov účtovania pre podnikateľov a zákona o účtovníctve, Podnikové kombinácie, Zákazková výroba podľa slovenskej a medzinárodnej legislatívy, IAS/IFRS pre oblasť dlhodobého majetku
 • Ing. Zuzana Füleová,
  Vedúca oddelenia spotrebných daní, Odbor nepriamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií Slovenskej republiky
  Témy: Novela zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
 • Ing. Jana Fülöpová,
  Ministerstvo financií SR
  Témy: Daň z motorových vozidiel, daňové priznanie 
 • JUDr. Rastislav Hanulák,
  Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o., advokát, intenzívne sa venuje právnemu poradenstvu v oblasti energetiky.
  Témy: Energetická legislatíva
 • Ing. Peter Horniaček,
  Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov
  Témy: Vybrané problémy zákona o dani z príjmov, Prierez zákonom o dani z príjmov, Odpočet výdavkov(nákladov) na výskum a vývoj, 
 • Ing. Mária Horváthová,
  Ministerstvo financií SR
  Témy: Účtovníctvo, Účtovná závierka
 • Ing. Iveta Ištoková,
  Ministerstvo financií SR
  Témy: Daň z nehnuteľností pre právnické osoby, daňové priznanie 
 • Ing. Božena Jurčíková,
  Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov  predovšetkým v oblasti  metodiky  dane z príjmov a správy daní a  výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko   Žilina do konca roku  2000.  Posledných 10 rokov, do konca roku 2010  pracovala na  Ministerstve financií SR, v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov) a správy daní (zákon o správe daní). Spolupracovala na príprave  legislatívnych návrhov  zákona o dani z príjmov,  zákona o správe daní a daňového poriadku. Toho času pracuje  v daňových orgánoch ako daňový špecialista.
  Témy: Výklad zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
 • Ing. Martin Kohútik,
  Finančné riaditeľstvo SR, Ministerstvo financií SR, Oddelenie metodiky nepriamych daní
  Témy: Nový systém zdaňovania DPH vybraných služieb - Mini One Stop Shop ako budúcnosť DPH v Európskej únii
 • Ing. Zdenka Kováčová,
  Manažérka pre projekty, sféra, a. s., odborníčka na daň z príjmov, audítorka – členka SKAU, dlhoročná lektorka a autorka odborných článkov
  Témy: Daň z príjmov
 • Ing. Ľubica Kožíková,
  Finančné riaditeľstvo SR
  Témy: Kompletný výklad zákona o DPH
 • Ing. Marcel Lauko, PhD.,
  Energetické centrum, Bratislava
  Témy: Zmeny v energetických službách a ich aplikácia v praxi
 • Ing. Jozef Legény,
  Odborník s 35-ročnou praxou v energetike, štátnej správe, doprave a vojenskom letectve. Zaoberal sa aj riešením implementácie druhého infraštruktúrneho balíka na železniciach, stratégiou pre Kohézny fond pri vstupe SR do EÚ a tvorbou európskej a slovenskej legislatívy v oblasti energetickej efektívnosti. Ako samostatný a nezávislý poradca sa zameriava na osvetu a zvýšenie odborných znalostí verejnej správy. V tejto oblasti publikuje na odborných fórach.
  Témy: Ako sporiť energie rozumne
 • Ing. Miroslav Mariaš,
  Ministerstvo hospodárstva SR
  Témy: Zmeny v energetických službách a ich aplikácia v praxi
 • JUDr. Ľubica Masárová, PhD., dipl. ekonóm,
  Daňová poradkyňa od r. 2001, členka dozornej rady Slovenskej komory daňových poradcov, členka metodických komisií  SKDP pre správu daní a pre  daň z príjmov fyzických osôb,  advokátka špecializujúca sa na daňové spory, vysokoškolský pedagóg v odbore správne právo, uznávaná lektorka Akadémie daňových poradcov a  Slovenskej realitnej akadémie.
  Témy: Daňové konanie, daňová kontrola, daňové aspekty obchodných a záväzkových vzťahov
 • Ing. Petronela Mastihubová,
  Témy: Elektronické registračné pokladnice
 • Mgr. Jaroslav Mojžiš,
  Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie výkonu daňového dozoru
  Témy: Spotrebná daň zo zemného plynu, spotrebná daň z minerálneho oleja
 • RNDr. Jana Motyčková,
  Odborníčka v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia, miezd
  Témy: Zdravotné a sociálne poistenie, mzdy
 • JUDr. Martin Nagy,
  Pôsobil v colnej správe viac ako 20 rokov, kde sa špecializoval na oblasť colného dohľadu a colného konania. Od roku 2003 vykonával funkciu lektora colného inštitútu a od roku 2006 pôsobí aj pre verejnosť na témy súvisiace s predpismi finančného práva všeobecne, s colnými predpismi a s nimi súvisiacimi oblasťami (napr. duševné vlastníctvo, ochrana spotrebiteľa, ochrana kultúrneho dedičstva, štátne hranice a schengenský priestor a pod.). V súčasnosti  prednáša aj na Fakulte verejnej správy UPJŠ.
  Témy: Intrastat a intrakomunitárny obchod 2015
 • Ing. Vladimír Ozimý,
  Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov, svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti.
  Témy: Účtovníctvo, daň z príjmov, DPH
 • Ing. Andrea Pavileková,
  Témy: Elektrina
 • RNDr. Ján Pišta,
  Odborník z praxe venujúci sa poradenstvu a konzultáciám v energetike.
  Témy: Ako nakupovať elektrinu na liberalizovanom trhu
 • Ing. Marcela Prajová,
  Finančné riaditeľstvo SR, metodička a daňová špecialistka na úseku dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov zo závislej činnosti.
  Témy: Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb + príklad
 • Júlia Pšenková,
  Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti
  Témy: Cestovné náhrady, mzdové výpočty, zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov, povinnosti zamestnávateľa, odvodová a daňová príslušnosť
 • Ing. Dana Slivková,
  Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie metodiky medzinárodného zdaňovania, Finančné riaditeľstvo SR
  Témy: Medzinárodné zdaňovanie, Transferové oceňovanie
 • JUDr. Milan Švec,
  Rozhodca rozhodcovského súdu pri Slovenskej advokátskej komore, člen Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska a jej právny expert, člen zboru rozhodcov pri Asociácii leasingových spoločností. Advokát poskytujúci právne služby v korporátnom práve a obchodno-záväzkovej oblasti.
 • JUDr. Adriana Tomanová,
  Advokátka, špecialista na Softvérové právo
  Témy: Softvér a jeho daňové posudzovanie, Autorský zákon
 • Ing. Soňa Ugróczy,
  Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.
  Témy: Novely daňových záko, Vybrané problémy zákona o DPH v praxinov od 1.1.2018, SLOVENSKO – ČESKÁ KONFERENCIA DPH 2017 – porovnanie a rozdiely v kontexte daňového práva, DPH - Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi, Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb, Legislatívne zmeny daňových zákonov, DPH v stavebníctve na príkladoch z praxe, Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve v príkladoch a zmeny v kontrolnom výkaze
 • Ing. Milan Vargan,
  Daňový poradca, DPH špecialista, Slovenská komora daňových poradcov. Partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems, je daňovým poradcom s viac ako štrnásťročnou skúsenosťou s DPH na národnej i medzinárodnej úrovni. Od roku 2008 zastáva pozíciu vedúceho metodicko-legislatívnej komisie pre oblasť DPH pri Komore daňových poradcov a od roku 2007 je členom komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty (komisia nominovaná ministrom financií). Je členom VAT Expert Group, poradného orgánu Európskej komisie pre DPH politiku, členom pracovnej skupiny pre nepriame dane zriadenej pri CFE (Confédération Fiscale Européenne - Európska federácia daňových poradcov) a partnerom za Slovensko v medzinárodnej sieti DPH špecialistov VAT Forum so sídlom v Bruseli. Publikuje články, je členom redakčnej rady odborného časopisu DPH v praxi a je skúsený lektor.
  Témy: DPH
 • Ing.. Michaela Vidová,
  Sekcia daňová a colná, Odbor priamych daní, Ministerstvo financií SR
  Témy: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • Ing. Jana Vršková,
  Ministerstvo financií SR
  Témy: Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek, Postupy účtovania pre neziskové účtovné jednotky, Účtovníctvo neziskových organizácií
 • JUDr. Alena Zuziková,
  Odbor nepriamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií SR
  Témy: Novinky v DPH plus dôležité témy, Novela zákona o DPH

   sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK