všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Prednášajúci

 • Ing. Jana Acsová
  témy: Účtovná uzávierka v podvojnom účtovníctve
 • Ing. Monika Adamíková
  Metodička Finančného riaditeľstva SR pre oblasť účtovníctva. Je autorkou viacerých publikácií a odborných článkov na tému účtovníctva, ako aj lektorkou odborných seminárov pre verejnosť.
  Témy: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve
 • Ing. Dagmar Bednáriková
  Daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP, autorka odborných článkov a publikácií
  Témy: Nehnuteľnosti - daňové povinnosti
 • Mgr. Mojmír Beňo
  Ministerstvo financií SR, spoluautor legislatívnych úprav a zmien v oblasti nepriamych daní, s osobitným zameraním na zákon o dani z pridanej hodnoty. Zastupuje Slovenskú republiku vo Výbore EÚ pre DPH, ktorý sa zaoberá otázkami uplatňovania práva EÚ v oblasti DPH. Niekoľko rokov pôsobil na rôznych pozíciách vo Finančnej správe SR. Má bohaté lektorské skúsenosti pre tuzemské (SKDP, SKAU a pod.), aj zahraničné subjekty. Je taktiež autorom početných odborných článkov a publikácií.
  Témy: Kompletný výklad zákona o DPH
 • Ing. Miroslava Brnová,
  Témy: Daň z príjmov fyzických osôb
 • Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor),
  Audítor od roku 2003, vykonáva audity individuálnych účtovných závierok obchodných spoločností (zostavených podľa slovenskej aj medzinárodnej legislatívy), družstiev, samospráv a ich komponentov, rovnako audity konsolidovaných účtovných závierok tak obchodných spoločností (právny rámec IAS/IFRS) ako aj samospráv; znalosť medzinárodných účtovných štandardov (IAS, IFRS); skúsenosti so zavedením IAS/IFRS v obchodných spoločnostiach; štúdium ACCA; od roku 2005 publikačná a prednášková činnosť; členka pracovnej komisie Kontroly kvality audítorskej dokumentácie pri SKAU; poradenstvo v oblasti špecifických účtovných oblastí, napríklad podnikových kombinácií, goodwillu, účtovnej metodológie
  Témy: Konsolidovaná účtovná závierka v príkladoch, Aktuálne oblasti postupov účtovania pre podnikateľov a zákona o účtovníctve, Podnikové kombinácie, Zákazková výroba podľa slovenskej a medzinárodnej legislatívy, IAS/IFRS pre oblasť dlhodobého majetku
 • Ing. Mária Dimitrovová
  Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov právnických osôb. Je metodičkou Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z príjmov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť
  Témy: Daňová závierka, Daň z príjmov
 • Ing. Jana Fülöpová
  Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, odborníčka a metodička na daň z motorových vozidiel, venuje sa publikačnej a lektorskej činnosti v odbore dane z motorových vozidiel a správnych poplatkov
  Témy: Daň z motorových vozidiel, daňové priznanie
 • JUDr. Rastislav Hanulák,
  Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o., advokát, intenzívne sa venuje právnemu poradenstvu v oblasti energetiky.
  Témy: Energetická legislatíva
 • Ing. Peter Horniaček,
  Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť
  Témy: Vybrané problémy zákona o dani z príjmov, Prierez zákonom o dani z príjmov, Odpočet výdavkov(nákladov) na výskum a vývoj, 
 • Ing. Mária Horváthová,
  Ministerstvo financií SR
  Témy: Účtovníctvo, Účtovná závierka
 • Ing. Eva Ivaničová
  Špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR na oblasť daňového poriadku, v minulosti pôsobila ako metodička Finančného riaditeľstva SR pre oblasť správy daní. Lektoruje odborné semináre pre verejnosť aj finančnú správu za oblasť daňového poriadku.
  Témy: Obojsmerná komunikácia(OBK) so správcom dane
 • Ing. Ľuboslava Minková
  Metodička pre oblasť zákona o cestovných náhradách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  Témy: Cestovné náklady, stravné
 • RNDr. Jana Motyčková
  Špecialistka na mzdovú problematiku, v oblasti miezd, hlavne sociálneho a zdravotného poistenia, exekučných zrážok a Zákonníka práce. Je metodičkou a programátorkou mzdového softvéru a lektorka s dlhoročnou odbornou a lektorskou praxou
  Témy: Zdravotné a sociálne poistenie, mzdy, daňové bonusy
 • Ing. Vladimír Ozimý,
  Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov, svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti.
  Témy: Účtovníctvo, daň z príjmov, DPH
 • Ing. Helena Polónyi
  Uznávaná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania a systémov manažérstva kvality. Bývalá členka skúšobných komisií pre Úrad pre verejné obstarávanie. Aktívne sa podieľa na tvorbe smerníc a legislatívy verejného obstarávania a publikačnej činnosti
  Témy: Verejné obstarávanie, Zákazky s nízkou hodnotou
 • Ing. Marcela Prajová,
  Finančné riaditeľstvo SR, metodička a daňová špecialistka na úseku dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov zo závislej činnosti.
  Témy: Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb + príklad
 • Júlia Pšenková,
  Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti
  Témy: Cestovné náhrady, mzdové výpočty, zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov, povinnosti zamestnávateľa, odvodová a daňová príslušnosť
 • Ing. Dana Slivková,
  Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie metodiky medzinárodného zdaňovania, Finančné riaditeľstvo SR
  Témy: Medzinárodné zdaňovanie, Transferové oceňovanie
 • JUDr. Adriana Tomanová,
  Advokátka, špecialista na Softvérové právo
  Témy: Softvér a jeho daňové posudzovanie, Autorský zákon
 • Ing. Martin Ťažký
  Metodik Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z pridanej hodnoty
  Témy: Výklad zákona o DPH (dodávky tovaru a služieb)
 • Ing. Soňa Ugróczy,
  Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.
  Témy: Novely daňových záko, Vybrané problémy zákona o DPH v praxinov od 1.1.2018, SLOVENSKO – ČESKÁ KONFERENCIA DPH 2017 – porovnanie a rozdiely v kontexte daňového práva, DPH - Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi, Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb, Legislatívne zmeny daňových zákonov, DPH v stavebníctve na príkladoch z praxe, Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve v príkladoch a zmeny v kontrolnom výkaze
 • Ing. Michaela Vidová
  Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, špecialistka a metodička na daň z príjmov PO a oblasť daňových subjektov nezaložených/nezriadených za účelom podnikania
  Témy: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, Ďaňová asignácia
 • Ing. Jana Vršková
  Pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru legislatívy a metodiky účtovníctva so zameraním na tvorbu a úpravy postupov účtovania pre neziskové organizácie
  TémyÚčtovná závierka neziskových účtovných jednotiek, Postupy účtovania pre neziskové účtovné jednotky, Účtovníctvo neziskových organizácií, Ďaňová asignácia


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies