všetky novinkyNovinky


Zmeny v procesoch denného trhu a zúčtovania odchýlok


28.9.2011

Dňa 27. septembra 2011 sa uskutočnil v poradí tretí energetický seminár. Hovorilo sa o zmenách v procesoch denného trhu a zúčtovania odchýlok. Téma zaujala 109 účastníkov z 57 spoločností -  účastníkov denného trhu s elektrinou, subjekty zúčtovania elektriny a ďalšie, iným spôsobom zainteresované spoločnosti v obchode s elektrinou.

V úlohe prednášateľov sa predstavili zástupcovia spoločností OKTE, a.s., a sféra, a.s. V úvode Mgr. Libor Láznička, MBA (sféra, a.s.) rámcovo predstavil hlavné body programu seminára - záporné ceny a druhú aukciu na dennom trhu a zmeny v metóde zúčtovania odchýlok.

Podrobnejšie o záporných cenách informoval účastníkov Bc. Anton Weissensteiner (sféra, a.s.). Základný princíp je jednoduchý a známy aj z iných krajín (napr. ČR) - účastníci trhu budú môcť v objednávkach na predaj elektriny, ale aj v objednávkach na nákup elektriny zadávať záporné ceny (v povolenom rozsahu cien). Výsledkom párovania tak môže byť kladná, záporná ale aj nulová zúčtovacia cena. Zložitejšou otázkou pri zavádzaní záporných cien je daňový pohľad, čiže aplikovanie DPH a spotrebnej dane. Účastníkom boli tlmočené stanoviská Ministerstva financií SR, Daňového riaditeľstva SR a Colného riaditeľstva SR. Je potrebné rozlišovať, kedy ide o dodanie tovaru (kladná cena) a kedy o poskytnutie služby (záporná cena).

Skúsenosti z dvojročného prevádzkovania organizovaného denného trhu medzi SR a ČR priviedli jeho organizátorov, spoločnosti OKTE, a.s., a OTE, a.s., k myšlienke zavedenia druhej aukcie. Presné dôvody predstavil Ing. Milan Mrocek (sféra, a.s.) vo svojej prednáške. Organizátori sa dohodli na stanovení dolnej a hornej prahovej hodnoty marginálnej ceny. Ak nastane pri párovaní objednávok situácia, že spárovaná cena presiahne dolnú alebo hornú prahovú hodnotu, bude takáto situácia dôvodom na vyhlásenie druhej aukcie. Vyhlásená bude vždy súčasne v oboch krajinách a len pre "problémové" hodiny. Ďalší postup účastníkov trhu v druhej aukcii bude závisieť od toho, či sa zúčastnili aj prvej aukcie. Organizátori trhu ako aj časť auditória očakávajú zriedkavý výskyt dôvodu na vyhlásenie druhej aukcie.

Posledná prednáška bola venovaná zmenám v modeli zúčtovania odchýlok. Pôvodný zámer prechodu zo štvrťhodinovej periódy zúčtovania na hodinovú bol prehodnotený. Ing. Peter Čulen (OKTE, a.s.) predstavil výsledky simulácie hodinového zúčtovania odchýlok za november 2009 a následné dopady na subjekty zúčtovania. Simulácia ukázala nepriaznivé výsledky pre 34 subjektov, spôsobené buď zvýšením nákladov alebo znížením výnosov. Druhá simulácia analyzovala model hodinového vyhodnotenia odchýlok, pri ktorom je rozdiel medzi platbami za odchýlky a platbami za dodávku regulačnej elektriny eliminovaný pomerným znížením platieb za protiodchýlku. Na záver bol prezentovaný návrh nového modelu zúčtovania odchýlok, ktorý vychádza z druhej simulácie a zachováva štvrťhodinovú periódu zúčtovania odchýlok.

Aj v poslednom štvrťroku pripravujeme energetický seminár. Aktuálne informácie, pripravované témy a termíny nájdete na samostatnej stránke www.seminare.sfera.sk. Privítame tiež vaše individuálne návrhy akej téme by sme sa podľa vás mali podrobnejšie venovať.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK