všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Zásoby a ich postavenie v štruktúre majetku


25.9.2020

Zásoby v účtovnej závierke vykazujeme v rámci tzv. obežného majetku. Ide o súčasť aktív charakteristickú vysokou likvidnosťou. Likvidita a jej vykazovanie patrí medzi finančné ukazovatele vyjadrujúce platobnú schopnosť podniku. Vierohodnosť ukazovateľa však vo veľkej miere závisí od správnosti ocenenia zásob v účtovnej závierke.

Tvorba opravnej položky k zásobám

Zásoby, ktoré stratili odbyt, či využitie, zásoby, ktoré nie je možné predať za ceny evidované v účtovníctve, je potrebné v účtovnej závierke premietnuť v reálnom ocenení zodpovedajúcom ich čistej realizačnej hodnote. Reálne ocenenie zásob dosiahneme znížením ich ocenenia zaúčtovaním opravnej položky. Nakoľko však opravná položka k zásobám nie je z hľadiska dane z príjmov pri tvorbe uznaným daňovým výdavkom, nie je v podnikateľskom prostredí obľúbená.

Zároveň však ide o náklad, ktorý ovplyvňuje výšku výsledku hospodárenia, na ktorom často finančne participuje vedenie a zamestnanci podniku, a teda ide aj o položku ovplyvňujúcu dividendovú politiku podniku. Všetky tieto aspekty sa podpisujú na tom, že zaúčtovaná suma nákladov na tvorbu opravnej položky často nezodpovedá reálnej korekcii ocenenia zásob a teda nejde o majetok zodpovedajúci vysokej kvalite likvidity. V závislosti od podielu zásob na celkových aktívach, nesprávne ocenenie zásob môže významne ovplyvňovať úsudok používateľa účtovnej závierky a môže vykazovať známky významnej účtovnej nesprávnosti, dokonca podvodu.

Drobný majetok

Podobne, v pozornosti podnikateľského prostredia spravidla, nie je ani optimalizácia štruktúry aktív cez majetok v ocenení do 1 700 eur. V prípade samostatných hnuteľných vecí a ich súborov ide pritom o majetok, ktorý môže účtovná jednotka posúdiť dvojako:

- ako dlhodobý majetok s postupným odpisovaním alebo

- ako majetok s jednorazovým účtovaním do nákladov na spotrebované zásoby.

Táto skutočnosť sa nielenže premieta vo výsledku hospodárenia, ale priamo ovplyvňuje aj štruktúru majetku, ktorá rovnako ako nesprávne ocenenie zásob môže ovplyvňovať úsudok používateľa účtovnej závierky. Stojí preto za zváženie, ako nastaviť vo vnútorných podmienkach firmy nazeranie na drobný majetok ako súčasť zásob.

Likvidácia zásob

Zásoby, ktoré sú nepredajné, bez možnosti odovzdania do zberných surovín a využitia v podniku, sa vyraďujú likvidáciou. Likvidácia zásob, na rozdiel od likvidácie odpisovaného hmotného a nehmotného majetku nie je prvoplánovým daňovým výdavkom. Z účtovného hľadiska sa likvidácia účtuje na účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť.

V praxi účtovné jednotky často používajú účet 549 -Manká a škody. O manko ani škodu však nejde. Často ide o „bezvadné“ zásoby bez známok poškodenia, napríklad z dôvodu uplynutia doby minimálnej trvanlivosti, alebo jednoducho nepotrebné zásoby. Z uvedeného dôvodu účet 549 - Manká a škody nie je vecne príslušný.

Z hľadiska daňového predmetnú problematiku upravuje § 21 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ktorý vymedzuje nedaňové výdavky. Nedaňovým výdavkom sú tak výdavky/náklady vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru:

 1. z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného podľa zákona o ochrane spotrebiteľa
 2. likvidáciou:
  1. z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže, že pred uplynutím tejto doby vykonal opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia tejto doby formou postupného znižovania ceny, okrem liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa osobitného predpisu,
  2. bez stanovenej doby použiteľnosti alebo trvanlivosti.

Zásoby je možné aj darovať, ani v tomto prípade však nejde o daňový výdavok. Výnimkou je:

 • bezodplatné odovzdanie zásob potravín:
  • Potravinovej banke Slovenska
  • neziskovej organizácii, resp. daňovníkovi podľa § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov s osobitným predmetom činnosti alebo registrovanému sociálnemu podniku s osobitným predmetom činnosti.

V prípade iných zásob, okrem potravín bez stanovenej doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, musí daňovník preukázať príjem z ich predaja.

Osobitným prípadom sú tzv. drobné reklamné predmety, ktoré sú súčasťou daňových výdavkov podniku.

Viac o potrebe reálneho zobrazenia zásob v účtovnej závierke, možnostiach klasifikácie krátkodobého a dlhodobého majetku, ich vplyve na úsudok používateľa účtovnej závierky a ich daňovom posúdení  sa dozviete na blížiacom sa seminári/webinári: Škola podvojného účtovníctva - zákazková výroba, nedokončená výroba - účtová trieda 1, pod vedením lektorky Ing. Jany Acsovej, dňa 15. 10. 2020.

 

Článok pripravila: Ing. Jana Acsová, audítorka a daňová poradkyňa, Ekonomická kancelária - AVISONsfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK