všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Kedy musí odberateľ opraviť odpočítanú daň z prijatých tovarov a služieb?


22. 5. 2023

Zákonom o DPH v znení účinnom od 1.1.2023 sa v ustanovení § 53b ods. 1 písm. a) zaviedla povinnosť pre odberateľa tovaru alebo služby vykonať opravu odpočítanej dane z prijatých tovarov a služieb, ak neuhradil sčasti alebo úplne protihodnotu požadovanú dodávateľom plnenia do 100 dní odo dňa splatnosti záväzku vzniknutého z tohto neuhradeného plnenia.

Technika zdanenia daňou z pridanej hodnoty vychádza z dohodnutého plnenia, keď daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru alebo poskytnutia služby. Týmto momentom vzniká aj právo na odpočítanie dane. Keďže však účelom mechanizmu odpočítania dane je odpočítať iba tie sumy, ktorými bola zdaniteľná osoba zaťažená, a teda ktoré zaplatila dodávateľovi plnenia v podobe DPH, boli do zákona o DPH transponované články smernice 112, ktoré stanovujú odberateľovi povinnosť vrátiť odpočítanú daň z plnenia, za ktoré nezaplatil.

Ako už bolo uvedené, cieľom takejto úpravy je, aby odberateľ (príjemca plnenia) neprofitoval z DPH. Následne pri zmene faktorov (zaplatení, resp. čiastočnom zaplatení) má odberateľ pri zachovaní účelu a cieľa odpočtov právo vykonať opravu opravenej odpočítanej dane. K povinnosti pre platiteľa dane (odberateľa) opraviť odpočítanú daň z prijatých plnení (tovarov a služieb), ak úplne alebo sčasti neuhradí vzniknutý záväzok do 100 dní odo dňa jeho splatnosti, dochádza v rozsahu neuhradeného záväzku a v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní od jeho splatnosti.

Pokiaľ 100 dní odo dňa splatnosti záväzku uplynulo do 31.12.2022, uvedené ustanovenie sa neuplatní z dôvodu uplatnenia zásady zákazu retroaktivity.

Avšak v prípade, ak boli plnenia (dodávky tovaru alebo služby) uskutočnené v roku 2022, neboli uhradené sčasti alebo úplne a uplynie 100 dní odo dňa ich splatnosti 1.1.2023 a neskôr, bude sa postupovať podľa zákona o DPH účinného od 1.1.2023.

Opravu odpočítanej dane v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní od splatnosti záväzku, vykoná platiteľ dane len ak prijme službu alebo tovar, ktorých miesto dodania je tuzemsko a osobou povinnou platiť daň je dodávateľ/poskytovateľ tohto plnenia v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH.

Oprava odpočítanej dane sa nevzťahuje na záväzok, ktorý vznikol pri dodaní tovaru alebo služby:

  • s miestom dodania mimo tuzemska alebo
  • s miestom dodania v tuzemsku, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca plnenia alebo
  • ak nebola daň odpočítaná odberateľom z dôvodu použitia prijatých plnení na účely oslobodených plnení bez možnosti odpočítania dane alebo nebola daň odpočítaná z iného zákonného dôvodu.

 

Príklad 1

Dňa 15. septembra 2022 dodal v Bratislave platiteľ dane A tovar platiteľovi dane B v cene 120 000 eur, v tom základ dane 100 000 eur a DPH (20%) v sume 20 000 eur, pričom na faktúre uviedol deň splatnosti 1. október 2022. Platiteľ dane B si uplatnil odpočítanie dane z tohto plnenia vo výške 20 000 eur v zdaňovacom období september 2022. Uvedený záväzok neuhradil vôbec. 100-tý deň od splatnosti záväzku je deň 9.1.2023, tzn. sto dní odo dňa jeho splatnosti uplynie dňa 10.1.2023, tzn. v období po 31.12.2022, preto je platiteľ dane B povinný vykonať opravu odpočítanej dane v zdaňovacom období január 2023 a vrátiť odpočítanú daň vo výške 20 000 eur do ŠR.

Príklad 2

Platiteľ dane SK nadobudol tovar v hodnote 200 000 eur v tuzemsku z Českej republiky od platiteľa dane CZ. Dňa 16.1.2023 bol tento tovar prepravený na účet platiteľa dane SK z Ostravy do Trenčína, kde bol odovzdaný platiteľovi dane SK. Daňová povinnosť vo výške 40 000 eur z nadobudnutia tovaru vznikla platiteľovi dane SK v zmysle § 20 ods. 1 písm. b) zákona o DPH dňom vyhotovenia faktúry, t. j. dňa 16.1.2023, na ktorej bol uvedený deň splatnosti 22.1.2023. V deň vyhotovenia faktúry vzniklo platiteľovi dane SK aj právo na odpočítanie dane. Platiteľ dane SK si uplatnil odpočítanie dane vo výške 40 000 eur v zdaňovacom období január 2023. Za toto plnenie však svojmu dodávateľovi nezaplatil. Deň 2.5.2023 je 100-tý deň od lehoty splatnosti. Platiteľ dane SK nie je povinný v zdaňovacom období máj 2023 vykonať opravu odpočítanej dane v zmysle § 53b ods. 1 písm. a) zákona o DPH účinného od 1.1.2023, tzn. vrátiť odpočítanú daň vo výške 40 000 eur do štátneho rozpočtu, pretože povinnosť platiť daň z nadobudnutia tovaru nevznikla dodávateľovi tovaru v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH, ale táto povinnosť vznikla nadobúdateľovi tovaru (príjemcovi plnenia) v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH.

Príklad 3

Platiteľ dane P dodal v Žiline v auguste 2022 tovar platiteľovi dane C v celkovej cene 6 000 eur, v tom základ dane 5 000 eur a DPH (20%) v sume 1 000 eur s dňom splatnosti 31.8.2022. Platiteľ dane C si uplatnil odpočítanie dane z tohto plnenia vo výške 1 000 eur v zdaňovacom období august 2022. Za toto plnenie nezaplatil vôbec. 100-tý deň odo dňa splatnosti záväzku je 9.12. 2022, tzn. sto dní odo dňa jeho splatnosti uplynie dňa 10.12.2022. Platiteľ dane C nie je povinný vykonať opravu odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 písm. a) zákona o DPH účinného od 1.1.2023, nakoľko obdobie 100 dní od splatnosti záväzku uplynie do 31.12.2022. Rovnako nie je povinný vykonať opravu odpočítanej dane podľa zákona o DPH účinného do 31.12.2022.

Príklad 4

Dňa 15. septembra 2022 dodal v Bratislave platiteľ dane A tovar platiteľovi dane B v cene 120 000 eur, v tom základ dane 100 000 eur a DPH (20%) v sume 20 000 eur, pričom na faktúre uviedol deň splatnosti 30. september 2022. Platiteľ dane B si uplatnil odpočítanie dane z tohto plnenia vo výške 20 000 eur v zdaňovacom období september 2022. Uvedený záväzok uhradil dňa

  • 11.12.2022,
  • 15.1.2023

sčasti, a to vo výške 60 000 €. 100-tý deň od splatnosti záväzku je 8.1.2023, tzn. sto dní odo dňa jeho splatnosti uplynie dňa 9.1.2023, tzn. období po 31.12.2022, preto platiteľ dane B je v oboch prípadoch povinný vykonať opravu odpočítanej dane v zdaňovacom období január 2023, a to v rozsahu neuhradenej časti záväzku, tzn. vo výške 60 000 eur. DPH viažuca sa k výške záväzku činí 10 000 eur, ktorú je povinný vrátiť do ŠR SR. Výška odpočítateľnej dane tak činí 10 000 eur.

 

zdroj: financnasprava.sk

 

 

 

Aj problematikou povinnosti odberateľa opraviť odpočítanú daň z prijatých tovarov a služieb sa budeme venovať na trojdňovom seminári Kompletný výklad zákona o DPH v dňoch 7-9. júna 2023.  

 

Kompletnú ponuku našich webinárov a seminárov nájdete TU.  

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies