všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


DPH v praxi – plnenia, ktoré sú/nie sú predmetom dane


23. 5. 2022

Služba a dodanie služby - § 9 zákona o DPH

Predmetom dane, podľa § 2 ods.1 písm. b) zákona o DPH, je poskytnutie služby (dodanie služby) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby.

Službou je každé plnenie zdaniteľnej osoby, ktoré nie je dodaním tovaru

Za dodanie služby v zmysle zákona o DPH sa považuje aj prevod práva k nehmotnému majetku, napr. poskytnutie práva používania k výsledkom priemyselného alebo duševného vlastníctva, prevod práva užívať hmotnú vec (napr. nájomné zmluvy), prijatie záväzku zdržať sa konania alebo strpieť konanie alebo stav, služba poskytnutá na základe poverenia alebo rozhodnutia vydaného štátnym orgánom, alebo na základe zákona (napr. činnosť notárov a súdnych exekútorov).

O dodanie (poskytnutie) služby, ktoré je zdaniteľným obchodom, ide v tom prípade, ak existuje právny vzťah medzi dodávateľom (poskytovateľom) služby a prijímateľom služby, ktorý sa realizuje za určitú protihodnotu.

Príklad č. 1: zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania

Aký je daňový režim pri fakturácií zmluvnej pokuty, úrokov z omeškania, paušálnej náhrady ak sa viaže k plneniam, ktoré podliehali DPH, napr. predaj tovaru s DPH, poskytnutie služby s DPH.  V prípade, že by išlo o postúpenie pohľadávky, ktorej obsahom bolo plnenie s DPH, bude sa fakturovať s DPH?

   • Zmluvná pokuta – zabezpečovací inštitút pre prípadné porušenie zmluvných povinností. Na základe Dohody o zmluvnej pokute (musí mať písomnú formu), v ktorej musí byť určená výška pokuty alebo spôsob jej výpočtu, má jedna zo zmluvných strán uplatniť si tento nárok.
   • Z pohľadu DPH ide o finančnú kompenzáciu (sankciu), ktorá nie je dodaním služby a nie je predmetom DPH podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona o DPH a to najmä preto, že ide o plnenie bez protihodnoty. Rovnako by sa posudzoval úrok z omeškania.
   • Za dodanie služby sa nepovažuje, okrem iného, ani postúpenie pohľadávky, úrok dosiahnutý na bankovom účte (resp. termínovanom účte), sankcie a podobne.
   • Pri kauciách je potrebné testovať v zmysle zmluvy účel, na ktorý bude kaucia použitá. Finančné plnenia, ktoré sa neviažu na konkrétnu dodávku tovaru alebo služby (nepredstavujú odplatu za zdaniteľný obchod), ale sú zábezpekou na finančné nároky, ktoré môžu ale aj nemusia nastať, a preto nie sú predmetom DPH.

Príklad č. 2: zmluvné pokuty pri predčasnom ukončení poskytovania služby

Rozsudok C-43/19 Vodafone Portugal ako aj rozsudok C-295/17 MEO vo svojej podstate pojednávajú o tom, či odplata za „predčasné ukončenie poskytovaných telekomunikačných služieb“, ku ktorej sa zákazník zaviazal na začiatku, má  byť považovaná za plnenie za protihodnotu alebo ide o náhradu „nepodliehajúcu DPH“?

Prejudicionálnou otázkou bolo, či je dodávateľ povinný zaplatiť DPH z vopred stanovenej sumy, ktorú vyúčtuje svojim zákazníkom v prípade, keď z dôvodu za ktorý zodpovedá zákazník, dôjde k ukončeniu zmluvy so záväzne dohodnutou dobou platnosti (doba viazanosti) pred uplynutím tejto doby  a ktorá sa rovná výške základného mesačného paušálu, ktorý je zákazník povinný platiť podľa zmluvy, vynásobenej počtom mesiacov, ktoré zostávajú do skončenia doby viazanosti a za okolností, keď v čase vyúčtovania uvedenej sumy „náhrady škody“ – bez ohľadu na to, či bola v skutočnosti zaplatená, poskytovateľ už prestal poskytovať tieto služby.

Zmluvným účelom je odradiť zákazníka od nedodržania doby viazanosti, ku ktorej sa zaviazal a nahradiť poskytovateľovi ušlý zisk, ktorý by poskytovateľ dosiahol, ak by zmluva bola platná až do konca obdobia.

Kľúčová otázka v oboch prípadoch bola, či suma - ktorú by poskytovateľ (dodávateľ) vyberal po zvyšok uvedenej doby, má byť považovaná za protihodnotu za poskytovanie služieb?

V tomto prípade, z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok, dlhovaná suma predstavovala výšku predplatného vynásobeného výškou paušálu v príslušných mesiacoch, počas ktorých by sa za predpokladu neporušenia zmluvy služba poskytovala.

Záver:

Súdny dvor rozhodol takto:

Vo veci C‑295/17, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA

 1. Článok 2 ods. 1 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že vopred stanovená suma, vyberaná poskytovateľom služieb v prípade predčasného ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb, stanovujúcej minimálnu dobu viazanosti, zo strany jeho zákazníka alebo z dôvodu, za ktorý zodpovedá jeho zákazník, pričom táto suma predstavuje sumu, ktorú by poskytovateľ služby vyberal po zvyšok uvedenej doby, ak by nedošlo k takémuto predčasnému ukončeniu zmluvy, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu, sa musí považovať za protihodnotu za poskytovanie služieb a ako taká podlieha tejto dani.
 2. Pre kvalifikáciu sumy vopred stanovenej v zmluve o poskytovaní služieb, ktorú je zákazník povinný zaplatiť v prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy, nie je relevantná skutočnosť, že účelom tejto paušálnej sumy je odradiť zákazníkov od nedodržania minimálnej doby viazanosti a nahradiť škodu, ktorá vznikne poskytovateľovi služieb z dôvodu nedodržania tejto doby, ako ani skutočnosť, že odmena sprostredkovateľa za uzavretie zmlúv stanovujúcich minimálnu dobu viazanosti je vyššia ako jeho odmena za uzavretie zmlúv nestanovujúcich takúto dobu viazanosti, a ani skutočnosť, že uvedená suma je podľa vnútroštátneho práva kvalifikovaná ako zmluvná pokuta.

Vo veci C‑43/19, Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA

Článok 2 ods. 1 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že sumy prijaté poskytovateľom v prípade predčasného ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb z dôvodov, za ktoré zodpovedá zákazník a v ktorej je dohodnutá jeho doba viazanosti ako protiplnenie za poskytnutie výhodných obchodných podmienok tomuto zákazníkovi, sa majú považovať za protihodnotu za poskytovanie služieb v zmysle tohto ustanovenia.

Pozor však DPH má zaťažiť výlučne konečného spotrebiteľa, základ dane pre DPH, ktorú majú vybrať daňové organy, nemôže prevýšiť protihodnotu skutočne zaplatenú konečným spotrebiteľom, na základe ktorej sa stanovila DPH, ktorú znáša konečný spotrebiteľ.

Aktuálnymi vybranými okruhmi problémov z oblasti dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov sa budeme zoberať dňa 26. mája 2022 na online webinári: „Aktuálne daňové témy DPH a DzP v roku 2022“ s lektorkou Ing. Soňou Ugróczy, daňovou poradkyňou.

Príspevok pre Vás pripravila: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa, členka SKDP

Kompletnú ponuku našich webinárov a seminárov nájdete TU.  

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies