všetky novinky Novinky

všetky články Články


Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel - na čo si dať pozor?


25.1.2019

Fyzické a právnické osoby majú posledné dni na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Opýtali sme sa dlhoročnej odborníčky z Ministerstva financií SR, Ing. Janky Fülöpovej, na čo si dať pri vypĺňaní tlačiva daňového priznania pozor a s akými problémami sa stretáva.

  • Pravidelne vediete u nás seminár pod názvom „Vybrané okruhy otázok k dani z motorových vozidiel pre fyzické a právnické osoby s príkladom“. Čelíte na seminároch rôznym otázkam z praxe, ktoré nie sú jednoduché. Vedeli by ste za tie roky zhrnúť najčastejšie problémy, ktoré riešia daňovníci podávajúci daňové priznanie k dani z motorových vozidiel? Aké sú ich príčiny?

"Problémy, resp. otázky, ktoré sú zaujímavé v čase podávania daňového priznania vyplývajú zo skutočnosti, že daň z motorových vozidiel je pre mnohých „jednorazovou“ záležitosťou v čase, ktorý je pre ňu vyhradený (spravidla 31. január po skončení ročného zdaňovacieho obdobia).

Práve s blížiacim sa termínom podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa najčastejšie vyskytujú otázky týkajúce sa práve toho, či vozidlo, ktoré sa používalo počas zdaňovacieho obdobia, je predmetom dane, či činnosť, na ktorú sa toto vozidlo používalo, je možné posúdiť ako podnikanie alebo či sa platí za použitie vozidla zamestnancom daň iba za dni trvania pracovnej cesty, alebo tiež dôvody na základe ktorých vzniká alebo zaniká daňová povinnosť."

  • Aké najčastejšie chyby sa môžu vyskytnúť pri podaní daňového priznania?

"Aj v súvislosti s daňou z motorových vozidiel môže dôjsť k opomenutiu nejakej skutočnosti, ktorá môže mať neskôr následky. Nasledujúce situácie nie sú ničím nezvyčajným:

  • Daňovník zaplatí daň (alebo vysporiadanú daň, ak platil preddavky na daň) v domnienke, že daňové priznanie nemusí podať, pretože používa stále to isté vozidlo. Zákon o dani z motorových vozidiel uvádza primárne ročné zdaňovacie obdobie a určuje lehotu na podanie daňového priznania. Preto nestačí, že daňovník zaplatí (vysporiada) daň, ale je povinný aj podať daňové priznanie každoročne po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak má daňovník iné zdaňovacie obdobie ako ročné (zo zákonom uvádzaných dôvodov), je rovnako povinnosťou nielen daň zaplatiť (vysporiadať), ale aj podať daňové priznanie.
  • Alebo daňovník namiesto uvedenia dátumu prvej evidencie vozidla (rok výroby) z dokladov o vozidle (osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, tiež doklady skôr vydávané osvedčenie o evidencii, resp. technický preukaz vozidla), uvedie dátum prvej evidencie vozidla v Slovenskej republike. Dátum prvej evidencie vozidla v Slovenskej republike nie je vždy zhodný (rovnaký) s dátumom prvej evidencie vozidla (rok výroby), nakoľko prvým dátumom evidencie vozidla „v jeho rodnom liste“, teda v dokladoch vozidla, je dátum prvej evidencie (rok výroby). Správne uvedenie dátumu prvej evidencie (rok výroby) podmieňuje vykonanie nasledovnej úpravy ročnej sadzby dane správne podľa § 7 zákona o dani z motorových vozidiel.
  • Alebo daňovník nesprávne uvedie vznik daňovej povinnosti, zánik daňovej povinnosti alebo súčasne vznik aj zánik daňovej povinnosti. Vyplnenie údajov o vzniku a zániku daňovej povinnosti musí byť vykonané v súlade so zadefinovaním vzniku a zániku daňovej povinnosti podľa zákona o dani z motorových vozidiel, t. j. pri vzniku daňovej povinnosti sa uvedie prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom daňová povinnosť vznikla (nie deň reálneho vzniku daňovej povinnosti) a pri zániku daňovej povinnosti sa uvedie posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom k zákonnému zániku daňovej povinnosti došlo (nie deň rozhodujúci pre zánik daňovej povinnosti).
  • Chybným môže byť aj nesprávne uvedený základ dane v súvislosti s kategóriou vozidla (napr. hybridné motorové vozidlo). Základ dane, ktorý daňovník uvádza v daňovom priznaní (III. oddiel daňového priznania), je rôzny a to v závislosti od toho, do akej „skupiny“ vozidlo patrí. Pri vozidlách osobných kategórie L a M1 je základom dane zdvihový objem valcov motora v cm3. Pre vozidlá, kategória L, M a N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), je základom dane výkon motora v kW a pre úžitkové vozidlá a autobus je základ dane v zákone o dani z motorových vozidiel ustanovený v závislosti od hmotnosti vozidla a počtu náprav. Na základe uvedeného základom dane hybridného motorového vozidla je podľa kategórie vozidla buď zdvihový objem valcov motora v cm3, alebo hmotnosť vozidla a počet náprav, teda nie výkon motora."
  • Častokrát nie je úplne jasné, kto má byť platiteľom dane z motorového vozidla. S akým špecifickým prípadom ste sa vo svojej praxi stretli, kedy bolo ťažké určiť platiteľa dane?

"Pri určení osoby daňovníka je potrebné správne posúdiť, v akom „vzťahu“ je k vozidlu použitému na podnikanie. Najmä pri použití vozidiel ťahač a náves je dôležité po uplynutí zdaňovacieho obdobia vedieť, koľko návesových jazdných súprav daňovník „vytvoril“ počas zdaňovacieho obdobia, pričom nesmie zabudnúť na zákonom stanovenú podmienku „vytvorenia jednej návesovej jazdnej súpravy iba raz v zdaňovacom období, pričom na zmeny neprihliada“. Táto podmienka sa uplatňuje na to, aby daňovník pri zdanení ťahača a návesu (jednotlivo) mohol použiť najbližšiu nižšiu ročnú sadzbu dane než tú, ktorá zodpovedá „hmotnosti“ vozidla a počtu náprav.

Aj napriek tomu, že je potrebné „premeniť“ každé slovo zákonného ustanovenia pojednávajúce o určení ročnej sadzby dane pre jednotlivé vozidlo tvoriace návesovú jazdnú súpravu, niekedy sa stáva, že osoba (podnikateľ) používajúca tieto vozidlá sa zaoberá primárne počítaním koľko návesových jazdných súprav vytvorí na účely použitia nižšej ročnej sadzby dane, ale opomenie na správnu aplikáciu slova – daňovník.

V prípade návesovej jazdnej súpravy, ak nie vždy všetky použité vozidlá patria jednému podnikateľovi, ale sa na tento účel zapožičajú od iného podnikateľa, je potrebné rozlíšiť, či ten podnikateľ - daňovník, ktorý vozidlá uvádza v daňovom priznaní, je skutočným daňovníkom pre všetky ním uvedené vozidlá v tomto daňovom priznaní."

  • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za príslušné zdaňovacie obdobie sa podáva do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Sú nejaké výnimky, pri ktorých táto lehota neplatí?

"Zákon o dani z motorových vozidiel pozná aj iné ako ročné zdaňovacie obdobie. Iné ako ročné zdaňovacie obdobie sa týka daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, ktorý ukončil podnikanie alebo ktorý zomrel.

Zdaňovacie obdobie týchto daňovníkov končí posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom k niektorej z týchto vymenovaných rozhodujúcich skutočností došlo. Daňové priznanie za každého z týchto daňovníkov podáva osoba, v zákone o dani z motorových vozidiel ustanovená, a to v lehote do jedného mesiaca po uplynutí inak určeného zdaňovacieho obdobia, alebo do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel.

V prípade daňovníka, ktorý zomrel, je možné túto lehotu predĺžiť, a to na základe žiadosti dediča, ak ju dedič podá 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania."

  • Na záver by ma zaujímalo, či ste sa vo svojom pôsobení na Ministerstve financií SR a ako daňovej odborníčky stretli s nejakou úsmevnou príhodou vzťahujúcou sa k dani z motorových vozidiel.

"Pred časom ma celkom pobavilo posúdenie kategórie vozidla zapísanej v dokladoch vozidla (osvedčenie o evidencii časť I a časť II). Daňovník pri vypĺňaní daňového priznania mal pochybnosť, či ním použitý prívesný vozík predsa len nie je predmetom dane. Zarážal ho ale fakt, že v dokladoch k vozidlu bola uvedená kategória vozidla pod označením Pv. Podľa zákona o dani z motorových vozidiel dani podliehajú vozidlá (motorové a prípojné), ktoré patria do kategórie L, M, N a O. Práve prípojný vozík patrí medzi prípojné vozidlá kategórie O, čo však nekorešpondovalo so zápisom uvedeným v dokladoch vozidla. Po následnom preverení dokladov vozidla bolo zistené, že kategória Pv skutočne nie je osobitným zákonom vymedzenou kategóriou vozidiel, a v tomto prípade išlo iba o zavedenie „vtipnej“ skratky pre prívesný vozík, ktorý mal byť v skutočnosti v dokladoch vozidla vyznačený ako kategória O. Intuícia daňovníka bola správna."sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK