všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Aplikácia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia po implementácii pravidiel projektu OECD BEPS


24. 5. 2022

Projekt OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) (ďalej len „projekt BEPS“) sa zameriava na navrhnutie účinných opatrení na boj proti daňovým podvodom a únikom a otázky agresívneho daňového plánovania. Uvedený projekt bol odsúhlasený na Výbore pre daňové záležitosti OECD (CFA) v júni 2013 a získal zároveň podporu ministrov financií G20 v júli 2013. Nadväzne v októbri 2013 bol Radou OECD schválený program prác a financovania príslušných aktivít v rámci BEPS, ktorý bol realizovaný prostredníctvom 15-tich aktivít akčného plánu BEPS v období 2013 - 2015.

Slovenská republika aktívne a dlhodobo podporuje boj proti daňovým podvodom a únikom, ako aj efektívnu administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi OECD a EÚ a transparentnosť v oblasti daní. Nakoľko pre Slovenskú republiku je problematika boja proti daňovým únikom jednou z priorít, je jej snahou implementovať opatrenia projektu BEPS v čo najširšom rozsahu.

Seminár bude zameraný na opatrenia projektu BEPS, ktoré bolo potrebné implementovať do zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluva“) najmä na aktivitu 2 – zamedzenie negatívnych dôsledkov hybridných nesúladov, aktivitu 6 - Zamedzenie zneužívaniu zmlúv, aktivitu 7 - vyhýbanie sa situáciám existencie stálej prevádzkarne a v konečnom dôsledku na aktivitu 15 – vývoj Multilaterálneho nástroja, ktorým sa tieto opatrenia efektívne implementovali a budú implementovať do zmlúv.

Opatrenia, ktoré sa týkajú zmlúv sú od roku 2017 súčasťou Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku (ďalej len „Modelová zmluva OECD“).

Slovenská republika zvolila pozíciu ísť pri implementácii opatrení projektu BEPS nad rámec minimálneho štandardu, t. j. s ohľadom na to, aby čo najširšie zamedzila schémam agresívneho daňového plánovania implementuje do platných zmlúv a tiež budúcich uzatváraných zmlúv aj ďalšie vyššie spomenuté opatrenia projektu BEPS a to práve prostredníctvom Multilaterálneho nástroja.

Cieľom seminára je detailne vysvetliť aplikáciu vybraných ustanovení zmlúv po implementácii pravidiel projektu BEPS, ktorých spoločným dôsledkom je zamedziť erózii základu dane a presunu ziskov. Tieto pravidlá sa vzťahujú na zdaňovanie väčšiny cezhraničných transakcií, ktoré realizujú slovenské fyzické a právnické osoby a tiež iné subjekty so zahraničnými partnermi. Tieto pravidlá budú vysvetlené tiež na príkladoch a modelových situáciách. Nakoľko boli tieto pravidlá efektívne implementované do platného legislatívneho rámca Slovenskej republiky, do prvých zmlúv už od 1.1.2019 a v súčasnosti tvoria súčasť majority zmlúv je veľmi dôležité ich poznať, správne interpretovať a uplatniť v praxi.

Počas seminára sa účastníci dozvedia o účele „Preambuly“ k zmluve; zdaňovaní daňovo transparentných entít (článok 1 zmluvy); o riešení konfliktu dvojitej daňovej rezidencie (článok 4 zmluvy); Posudzovaní vzniku a existencie stálej prevádzkarne po implementácii pravidiel na umelé obchádzanie statusu stálej prevádzkarne v prípade komisionárskych zmlúv, výnimiek z definície stálej prevádzkarne a fragmentácii činností (článok 5 zmluvy), delenie zmlúv pri stavebných činnostiach; procese korešpondujúcej úpravy základu dane pri dodržaní princípov transferového oceňovania (článok 9 zmluvy); Zdaňovaní dividend (článok 10 zmluvy); zdaňovaní príjmov zo scudzenia majetku (článok 13 zmluvy); Zefektívnení procesu riešenia sporov pri aplikácii zmlúv (článok 25 zmluvy); Opatreniach proti erózii základu dane a presunu ziskov prostredníctvom umiestnenia stálej prevádzkarne v treťom štáte; účele opatrenia pre obmedzenie výhod zo zmlúv prostredníctvom testu účelu transakcie (PPT pravidlo) a definovania osôb, ktoré majú nárok na výhody zo zmlúv (LOB pravidlo).

Článok pripravila: Ing. Dana Slivková, PhD.

Touto problematikou sa budeme zaoberať už dňa 31.05.2022 na online webinári: Aplikácia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia po implementácii pravidiel projektu OECD BEPS" s lektorkou Ing. Danou Slivkovou, PhD. z Finančného riaditeľstva SR, oddelenia metodiky medzinárodného zdaňovania.  

Kompletnú ponuku našich webinárov a seminárov nájdete TU.  

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies