všetky novinkyNovinky


Novely daňových zákonov od 1.1.2018

Prihlásiť sa
Názov: Novely daňových zákonov od 1.1.2018
Termín: 13.12.2017
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy

- daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program:

Rámcový obsah školenia predstavuje rešerš pripravovaných zmien od 1. 1. 2018:

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018 – pripravované zmeny napríklad:

 • úprava definícií závislých osôb ako aj zavedenie novej definície subjektu, ústredia, končeného príjemcu príjmu a digitálnej platformy;
 • zmena spôsobu zdanenia príjmu z predaja majetku alebo práv v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v prípade obchodného majetku;
 • zavedenie nového inštitútu a nastavenie daňových pravidiel pre oddĺženie formou konkurzu a splátkového kalendára u fyzickej osoby;
 • spresnenie definície príležitostnej činnosti;
 • zavedenie daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie;
 • zavádza sa nová nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na uhradené služby v kúpeľných zariadeniach;
 • nové oslobodenie od dane z príjmov za komerčné využívanie nehmotných aktív (až do výšky 50 %) a nové oslobodenie od dane z príjmov z tzv. vnorených nehmotných aktív;
 • rozšírenie príjmov nerezidentov zo zdrojov na území SR (napr. odplata za poskytnuté služby aj to aj prostredníctvom digitálnej platformy);
 • rozšírenie definície stálej prevádzkarne na území SR;
 • upravuje sa oblasť zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev ako aj výplata oceňovacích rozdielov z precenenia;
 • zavádza sa nový inštitút zdanenie pri obchode (týkajúci sa presunu majetku alebo rezidencie mimo SR – implementácia ATAD);
 • zavedenie nových pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti;
 • iným odpisovaným majetkom bude aj technické zhodnotenie existujúcich budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť (a to aj na prenajatých budovách);
 • úprava pravidiel pre odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj;
 • zmena uplatňovania daňového bonusu na dieťa;
 • zmena postupu použitia podielu zaplatenej dane zamestnancov (darovanie 2%);
 • a iné.

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2018 - pripravované zmeny napríklad:

 • rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku pri registrácií DPH v prípade, ak žiadateľ má nedoplatok na dani 1 000 eur a viac alebo mu bola v minulosti zrušená registrácia;
 • zmena podmienok na uplatnenie trojstranného obchodu pre prvého odberateľa;
 • ruší sa limit pre základ dane vo faktúre vo výške 5 000 eur a viac pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie;
 • úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, pri zemne účelu jeho použitia v ochrannej dobe 20 rokov – sa rozširuje na všetky stavby (nielen budovy);
 • rozšírenie možnosti vystavenia súhrnnej faktúry za nájom a dodávky elektriny, plynu vody a tepla za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov aj odberateľovi, ktorý nie je usadený v Slovenskej republike;
 • zavedenie povinnosť podávania súhrnného výkazu aj pre osoby registrované podľa 7 a § 7a;
 • zmena v uplatňovaní osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie;
 • zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním v prípade, ak ku dňu deregistrácie neboli tovar alebo služba dodané;
 • a iné.

Novela zákona o správe daní od 1. 1. 2018 - pripravované zmeny napríklad:

 • nový pojem index daňovej spoľahlivosti (hodnotenie daňového subjektu);
 • zavedenie pravidiel a používania pre daňové tajomstvo;
 • rozšírenie okruhu osôb s povinnosťou elektronickej komunikácie aj na fyzické osoby;
 • možnosť vyhotovenia súhrnného protokolu Finančným riaditeľstvom SR;
 • navrhuje sa, aby Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo zoznam daňových subjektov a výšku ich dane, resp. výšku ich nadmerného odpočtu;
 • a iné.
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25 pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10 teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:


Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK