všetky novinkyNovinky


Novely časti daňových zákonov od 1.1.2018 (Zákona o správe daní, Zákon o ERP, Zákona o DPH) a aplikačné zmeny v DPH už v roku 2017

Prihlásiť sa
Názov: Novely časti daňových zákonov od 1.1.2018 (Zákona o správe daní, Zákon o ERP, Zákona o DPH) a aplikačné zmeny v DPH už v roku 2017
Termín: 13.12.2017
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy

- daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program:

Od januára 2018 sa pripravuje niekoľko významných zmien v oblasti viacerých daňových zákonov. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na výklad zmien v oblasti zákona o správe daní (tzv. daňový poriadok), zákona o elektronickej registračnej pokladnici, zákona o DPH.

Získajte prehľad o dôležitých zmenách daňových zákonov, ktorý Vám uľahčí pripraviť sa na nové pravidlá v praxi od 1.1.2018. Upozornenie na zmeny DPH platné od 1.11.2017, ako aj iné aplikačné zmeny v DPH už v roku 2017.

UPOZORNENIE: Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018 vzhľadom na termínový posun legislatívneho procesu nie je obsahom seminára, ale lektorka Vás stručne oboznámi s pripravovanými zmenami tohto zákona.

Rámcový obsah školenia predstavuje rešerš pripravovaných zmien od 1. 1. 2018:

1. Novela zákona o správe daní od 1. 1. 2018 – schválené zmeny napríklad:

 • nový pojem index daňovej spoľahlivosti (hodnotenie daňového subjektu)
 • mení sa definícia zastretého právneho úkonu § 3 ods. 6 (prednosť obsahu nad formou)
 • zavedenie pravidiel a používania pre daňové tajomstvo
 • rozšírenie okruhu osôb s povinnosťou elektronickej komunikácie PO aj FO
 • možnosť  vyhotovenia tzv. súhrnného protokolu Finančným riaditeľstvom SR
 • nové  zoznamy Finančného riaditeľstva SR, a to:
  • zoznam daňových subjektov s „dorubením dane“ z príjmov právnickej osoby
  • zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti
  • zoznam pre vybrané finančné inštitúcie, zoznam regulovaných osôb
 • nová lehota vo vyrubovacom konaní
 • a iné

2. Novela zákona o elektronickej registračnej pokladnici od 1. 1. 2018 - schválené zmeny napríklad:

 • zavedenie používania klientského prostredia pre virtuálne registračné pokladnice zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle
 • podnikateľ, ktorý nie je povinný evidovať tržby cez ERP musí sprístupniť oznámenie, že sa na neho povinnosť ERP nevzťahuje
 • doplnenie subjektov, ktoré môže kontrolovať dodržiavanie zákona o ERP
 • na jednom predajnom mieste je možné používať aj viaceré virtuálne registračné pokladnice
 • zavedenie QR kódu pre virtuálne registračné pokladnice, povinná náležitosť dokladu
 • pri výmene fiškálnej pamäte bude do knihy pokladnice zapísaná výška kumulovaného obratu
 • archivácia fiškálnej pamäte z registračnej pokladnice do zániku práva na vyrubenie dane
 • zmeny v ustanoveniach o správnych deliktoch a sankciách pri ERP
 • a iné

3. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2018 - pripravované zmeny napríklad:

 • rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku pri registrácií DPH v prípade, ak žiadateľ má nedoplatok na dani 1 000 eur a viac alebo mu bola v minulosti zrušená registrácia
 • zmena podmienok na uplatnenie trojstranného obchodu pre prvého odberateľa
 • ruší sa limit pre základ dane vo faktúre vo výške 5 000 eur a viac pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie
 • zavedenie oznamovacej povinnosti pri predaji nehnuteľností §38
 • úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, pri zemne účelu jeho použitia v ochrannej dobe 20 rokov – sa rozširuje na všetky stavby (nielen budovy)
 • rozšírenie možnosti daňového zástupcu pre zahraničné osoby a pre prípad nadobudnutia tovaru (nie len pre dovoz tovaru)
 • rozšírenie možnosti vystavenia súhrnnej faktúry za nájom a dodávky elektriny, plynu vody a tepla za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov aj odberateľovi, ktorý nie je usadený v Slovenskej republike
 • zavedenie povinnosť podávania súhrnného výkazu aj pre osoby registrované podľa § 7 a § 7a
 • zmena v uplatňovaní osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie
 • zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním v prípade, ak ku dňu deregistrácie neboli tovar alebo služba dodané
 • a iné

4. Aplikačné zmeny v DPH platné už v roku 2017 

 • vykazovanie opravy základu dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru § 43 ods. 1 ZDPH
 • od 1.11.2017 zmena uplatňovanania oslobodenia od dane pri vývoze služieb § 47 ods. 6 (preprava spojená s vývozom tovaru)
 • metodický pokyn k určeniu miesta dodania tovaru podľa § 13 ZDPH
 • povinnosť platiť DPH slovenskou zdaniteľnou osobou pri nákupe tovaru v tu-zemsku od zahraničnej osoby § 69 ods. 2 ZDPH
 • a iné

5. Pripravované legislatívne zmeny zákona o dani z príjmov (stručný prehľad k pripravovaným zmenám zákona o dani z príjmov)

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25 pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10 teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK