všetky novinkyNovinky


Prednášajúci

 • JUDr. Nina Áčová,
  Témy: Právne a daňové aspekty reklamy
 • JUDr. Mgr. Tomas Balco, LL.M., ACCA,
  Kvalifikovaný odborník, ktorý sa špecializuje na problematiku medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania. Má viac ako 15 rokov praktických skúseností v súkromnom (Big 4), verejnom (MF SR, MF ČR, Chile, Európska komisia) a tiež vo vede a akadémii (IBFD, University of KIMEP, University of Leiden, apod.). V minulosti pôsobil prevažne v zahraničí a to napr. v Belgicku, Holandsku, Čile a Kazachstane. V súčasnosti pôsobí na Ministerstve financií SR v sekcii daňová a colná.
  Témy: Úvod do problematiky daňového plánovania
 • Ing. Miroslava Brnová,
  Témy: Daň z príjmov fyzických osôb
 • Ing. Dušan Dobšovič,
  Dlhoročný odborník, špecializujúci sa na problematiku automobilov v podnikaní a autor knižnej publikácie Automobil v podnikaní I,II.
  Témy: Automobily v podnikaní
 • Ing. Jana Fülöpová,
  Ministerstvo financií SR
  Témy: Daň z motorových vozidiel, daňové priznanie + príklad
 • JUDr. Rastislav Hanulák,
  Advokát a zakladajúci partner Capitol Legal Group s.r.o. Viac ako 10 rokov sa intenzívne venuje právnemu poradenstvu v oblasti energetiky. Už niekoľko rokov sa podieľa na príprave legislatívy, spolupracuje s viacerými profesnými združeniami a pravidelne prednáša na rôznych odborných konferenciách.
  Témy: Energetická legislatíva
 • Ing. Peter Horniaček,
  Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov
  Témy: Vybrané problémy zákona o dani z príjmov po novele účinnej od 1.1.2015

 • Ing. Mária Horváthová,
  Ministerstvo financií SR
  Témy: Účtovníctvo, Účtovná závierka
 • JUDr. Ján Ivan,
  JUSTICIA Legis s. r. o.
  Témy: Právny pohľad na vymáhanie pohľadávok a predchádzanie ich vzniku, riadenie pohľadávok z pohľadu daňovej optimalizácie
 • Ing. Iveta Ištoková,
  Ministerstvo financií SR
  Témy: Daň z nehnuteľností pre právnické osoby, daňové priznanie + príklad
 • Ing. Zuzana Jánošdeáková,
  Daňová poradkyňa
  Témy: Právne a daňové aspekty reklamy
 • Ing. Božena Jurčíková,
  Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov  predovšetkým v oblasti  metodiky  dane z príjmov a správy daní a  výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko   Žilina do konca roku  2000.  Posledných 10 rokov, do konca roku 2010  pracovala na  Ministerstve financií SR, v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov) a správy daní (zákon o správe daní). Spolupracovala na príprave  legislatívnych návrhov  zákona o dani z príjmov,  zákona o správe daní a daňového poriadku. Toho času pracuje  v daňových orgánoch ako daňový špecialista.
  Témy: Výklad zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
 • JUDr. Petra Jurinová, LL.M.,
  Témy: Právne a daňové aspekty reklamy
 • Mgr. Roman Klempa,
  JUSTICIA Legis s. r. o.
  Témy: Právny pohľad na vymáhanie pohľadávok a predchádzanie ich vzniku, riadenie pohľadávok z pohľadu daňovej optimalizácie
 • Ing. Martin Kohútik,
  Finančné riaditeľstvo SR, Ministerstvo financií SR, Oddelenie metodiky nepriamych daní
  Témy: Nový systém zdaňovania DPH vybraných služieb - Mini One Stop Shop ako budúcnosť DPH v Európskej únii
 • Ing. Zdenka Kováčová,
  Ministerstvo financií SR
  Témy: Daň z príjmov
 • Ing. Bc. Dáša Koraušová, MBA, LL.M.,
  Audítorka, daňová poradkyňa, súdna znalkyňa, uznávaná lektorka, viac ako 19 rokov úspešne riadi účtovnú a audítorskú spoločnosť.
  Témy: Neziskové organizácie
 • Ing. Ľubica Kožíková,
  Finančné riaditeľstvo SR
  Témy: Kompletný výklad zákona o DPH
 • Ing. Zuzana Kvasničková, PhD.,
  Pracuje na oddelení kontroly medzinárodného zdaňovania na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty. Venuje sa kontrole dane z príjmov právnickej osoby so zameraním na transferové oceňovanie, medzinárodné daňové plánovanie, na kontrolu dane vyberanej zrážkou a dane z príjmov zo závislej činnosti predovšetkým v súvislosti s problematikou medzinárodného prenájmu pracovnej sily. Okrem uvedených aktivít sa pravidelne zúčastňuje pracovných stretnutí a seminárov organizovaných OECD a IOTA týkajúcich sa transferového oceňovania a zdaňovania nadnárodných spoločností.
  Témy: Transferové oceňovanie
 • Ing. Marcel Lauko, PhD.,
  Energetické centrum, Bratislava
  Témy: Zmeny v energetických službách a ich aplikácia v praxi
 • Ing. Miroslav Mariaš,
  Ministerstvo hospodárstva SR
  Témy: Zmeny v energetických službách a ich aplikácia v praxi
 • JUDr. Ľubica Masárová, PhD., dipl. ekonóm,
  Daňová poradkyňa od r. 2001, členka dozornej rady Slovenskej komory daňových poradcov, členka metodických komisií  SKDP pre správu daní a pre  daň z príjmov fyzických osôb,  advokátka špecializujúca sa na daňové spory, vysokoškolský pedagóg v odbore správne právo, uznávaná lektorka Akadémie daňových poradcov a  Slovenskej realitnej akadémie.
  Témy: Daňové konanie, daňová kontrola, daňové aspekty obchodných a záväzkových vzťahov
 • Ing. Petronela Mastihubová,
  Témy: Elektronické registračné pokladnice
 • Ing. Daniela Miháliková,
  Finančné riaditeľstvo SR
  Témy: Daň z príjmov
 • Mgr. Jaroslav Mojžiš,
  Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie výkonu daňového dozoru
  Témy: Spotrebná daň zo zemného plynu, spotrebná daň z minerálneho oleja
 • RNDr. Jana Motyčková,
  Odborníčka v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia, miezd
  Témy: Zdravotné a sociálne poistenie, mzdy
 • JUDr. Martin Nagy,
  Pôsobil v colnej správe viac ako 20 rokov, kde sa špecializoval na oblasť colného dohľadu a colného konania. Od roku 2003 vykonával funkciu lektora colného inštitútu a od roku 2006 pôsobí aj pre verejnosť na témy súvisiace s predpismi finančného práva všeobecne, s colnými predpismi a s nimi súvisiacimi oblasťami (napr. duševné vlastníctvo, ochrana spotrebiteľa, ochrana kultúrneho dedičstva, štátne hranice a schengenský priestor a pod.). V súčasnosti  prednáša aj na Fakulte verejnej správy UPJŠ.
  Témy: Intrastat a intrakomunitárny obchod 2015
 • doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.,
  Vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium a habilitačné konanie vo vednom odbore pracovné právo absolvovala na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte, kde pôsobí od roku 2001, v súčasnosti vo funkcii docenta pre študijný odbor pracovné právo na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Súčasne pôsobí ako advokátka v PRK Partners s.r.o. v Bratislave, kde nastúpila v roku 2006 ako advokátska koncipientka. Vo svojej vedeckej a odbornej činnosti sa venuje oblasti pracovného práva, v tejto oblasti aj publikuje, prednáša a zúčastňuje sa rôznych odborných seminárov a konferencií.
  Témy: Zákonník práce
 • Ing. Vladimír Ozimý,
  Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov, svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti.
  Témy: Účtovníctvo, daň z príjmov, DPH
 • Ing. Vladimír Pastierik,
  Audítor a daňový poradca
  Témy: Dane a účtovníctvo
 • Ing. Andrea Pavileková,
  Témy: Elektrina
 • Júlia Pšenková,
  Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti
  Témy:Aktuálne v mzdovej učtárni po zmenách v legislatíve v roku 2014, cestovné náhrady, zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov, povinnosti zamestnávateľa, odvodová a daňová príslušnosť
 • Ing. Ľubica Sekerková,
  Finančné riaditeľstvo SR, metodička dane z príjmov
  Témy: Daňové priznanie právnických osôb
 • Ing. Dana Slivková,
  Finančné riaditeľstvo SR, vedúca Oddelenia medzinárodného zdaňovania
  Témy: Medzinárodné zdaňovanie
 • JUDr. Milan Švec,
  Rozhodca rozhodcovského súdu pri Slovenskej advokátskej komore, člen Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska a jej právny expert, člen zboru rozhodcov pri Asociácii leasingových spoločností. Advokát poskytujúci právne služby v korporátnom práve a obchodno-záväzkovej oblasti.
 • Ing. Milan Vargan,
  Daňový poradca, DPH špecialista, Slovenská komora daňových poradcov. Partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems, je daňovým poradcom s viac ako štrnásťročnou skúsenosťou s DPH na národnej i medzinárodnej úrovni. Od roku 2008 zastáva pozíciu vedúceho metodicko-legislatívnej komisie pre oblasť DPH pri Komore daňových poradcov a od roku 2007 je členom komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty (komisia nominovaná ministrom financií). Je členom VAT Expert Group, poradného orgánu Európskej komisie pre DPH politiku, členom pracovnej skupiny pre nepriame dane zriadenej pri CFE (Confédération Fiscale Européenne - Európska federácia daňových poradcov) a partnerom za Slovensko v medzinárodnej sieti DPH špecialistov VAT Forum so sídlom v Bruseli. Publikuje články, je členom redakčnej rady odborného časopisu DPH v praxi a je skúsený lektor.
  Témy: DPH


sfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK